K 31. prosinci 2023 bude služba ClassFlow.com ukončena. V té době již nebudete mít přístup ke svému účtu classflow. Pokud si chcete ponechat jakýkoli obsah ve svém účtu ClassFlow, budete muset tento obsah exportovat do 31. prosince 2023. support article führt Sie in wenigen einfachen Schritten durch den Export Ihrer Classflow-Inhalte.

In der Zwischenzeit laden wir Sie ein, sich für ein Explain Everything-Konto unter zu registrieren http://www.explaineverything.com , Hier finden Sie die verschiedenen Servicemöglichkeiten. Mit Explain Everything können Sie ganz einfach Ihre Classflow-PDF-Lektionen, Bilder und Videos importieren und Ihre Möglichkeiten erkunden, interaktive Lektionen zu erstellen, Video-Tutorials aufzuzeichnen und in Echtzeit mit Ihren Schülern zusammenzuarbeiten.

Podmínky služby ClassFlow

Datum účinnosti: 6. července 2018

„ClassFlow“ nebo „Služba“ je poskytována společností Promethean Limited (dále jen „Promethean“ nebo též „my“, „nás“ nebo „naše“ a příslušné odvozeniny tohoto slova). Jsme společností s ručením omezeným, registrovanou v Anglii a Walesu (registrační číslo společnosti 1308938) se sídlem na adrese Promethean Limited, Promethean House, Lower Philips Road, Whitebirk Industrial Estate, Blackburn, Lancashire, BB1 5TH, Spojené království.

Výrazy „Služba“ či „Služby“ se rozumí (i) služba ClassFlow dostupná na adrese www.classflow.com nebo jiné obdobné adrese URL určené národním prostředím uživatele (např. classflow.nl/classflow.de/classflow.co.uk), (ii) služba ClassFlow pro školy, která je prostřednictvím přihlášení k odběru k dispozici školám, školním obvodům či obdobným institucím a je dostupná pouze přes nastavení jedinečné subdomény ClassFlow s privátní adresou URL (např. www.yourschooldistrictname.classflow.com) pro výhradní použití konkrétní školy či obvodu, (iii) všechny ostatní související webové stránky, produkty, služby a aplikace ClassFlow, jejichž dostupnost zajišťuje společnost Promethean prostřednictvím obchodů iTunes a Google Play.  Máte-li jakékoliv otázky, připomínky či záležitosti, které byste chtěli v souvislosti s těmito Podmínkami služby či naší Službou projednat, obraťte se na nás prosím na adrese support@ClassFlow.com.

Tyto Podmínky služby spolu se Zásadami přijatelného používání služby ClassFlow, Zásadami ochrany osobních údajů služby ClassFlowZásadami pro soubory cookie služby ClassFlow, na které tyto Podmínky služby odkazují, vytvářejí právně závaznou smlouvu uzavřenou mezi vámi a námi (dále souhrnně jako „Smlouva“). Před zahájením používání naší Služby se s nimi důkladně seznamte. Používáním naší Služby vyjadřujete souhlas s Podmínkami služby ClassFlow, Zásadami přijatelného používání, příslušnými Zásadami pro soubory cookie a Zásadami ochrany osobních údajů a souhlasíte s tím, že budete podmínkami všech těchto dokumentů vázáni. Jestliže s těmito podmínkami a zásadami nesouhlasíte, Službu nepoužívejte.

Výrazy „vy“ nebo „váš“ jsou definovány jako uživatel Služby. Výrazem „individuální uživatel“ se v těchto Podmínkách rozumí pedagog (nebo administrátor), student či rodič/zákonný zástupce využívající bezplatnou službu ClassFlow.  „V příslušných případech může termín „vy“ či „váš“ rovněž označovat školu, školní obvod či jinou vzdělávací instituci využívající službu ClassFlow pro školy („podnikový uživatel“) nebo rodiče, který je podnikovým uživatelem oprávněn takovou službu používat („oprávněný uživatel“).“ Výrazy „uživatel“ či „uživatelé“ se v tomto dokumentu rozumí individuální uživatelé, oprávnění uživatelé nebo podnikoví uživatelé.

 1. VAŠE HESLO A ÚČET

1.1        Pro přístup k Službě je nutná registrace účtu pomocí uživatelského jména a hesla (vaše„identifikační číslo uživatele služby ClassFlow“).

1.2        Nesete odpovědnost za zajištění důvěrnosti vašeho identifikačního čísla uživatele služby ClassFlow, omezení přístupu k němu a k účtu služby ClassFlow. V souladu s tím souhlasíte s tím, že vůči nám nesete výhradní odpovědnost za činnosti prováděné vaším účtem. Souhlasíte s tím, že zajistíte přesnost a aktuálnost vámi poskytovaných údajů. Souhlasíte s tím, že nás budete v případě podezření, že došlo k neoprávněnému použití vašeho účtu, neprodleně o takové skutečnosti informovat.

1.3        Všichni uživatelé (kromě studentů) musí provést registraci účtu služby ClassFlow pomocí platné e-mailové adresy, kterou příslušný uživatel pravidelně používá. Jste-li pedagogem/administrátorem využívajícím bezplatnou službu ClassFlow v postavení individuálního uživatele z vzdělávací instituce, ke které náležíte, na rozdíl od oprávněného uživatele řízeného podnikovým uživatelem, pak musíte chápat a dodržovat zásady a pravidla příslušné vzdělávací instituce vztahující se na použití e-mailové adresy vzdělávací instituce k založení účtu Služby.

Jako identifikační číslo uživatele služby ClassFlow nesmíte zvolit jméno, které nemáte právo používat, ani jméno jiné osoby s cílem vydávat se za takovou osobu. Účty registrované na e-mailovou adresu jiné osoby nebo na dočasné e-mailové adresy lze bez oznámení uzavřít. Domníváme-li se, že uživatelé používají neplatnou e-mailovou adresu, můžeme uživatele žádat o ověření adresy. Pokud se kdykoliv dozvíte, že se nějaký uživatel služby vydává za subjekt spojený s vaší vzdělávací institucí, a přitom ve skutečnosti s vaší vzdělávací institucí spojený není, uvědomíte o tom okamžitě společnost Promethean.

Jste-li studentem mladším 18 let, je vám zakázáno Službu používat, pokud vám nebyl přístup ke Službě umožněn prostřednictvím třídního kódu, který poskytuje pedagog či vzdělávací instituce dle jejich pokynů a v rámci jejich vedení. Jakmile získáte přístup ke Službě pomocí třídního přístupového kódu či identifikačního čísla uživatele služby ClassFlow, nesmíte je nikomu sdělovat.

Jste-li podnikovým uživatelem služby ClassFlow pro školy, obdržíte ve službě ClassFlow jedinečnou školní nebo obvodní „subdoménu služby ClassFlow“ (neboli „klienta“) (např. yourschooldistrictname.classflow.com) určenou výhradně k použití oprávněnými uživateli konkrétního podnikového uživatele (školy či obvodu).  Každý podnikový uživatel přidělí v rámci subdomény služby ClassFlow oprávněným uživatelům identifikační čísla uživatelů služby ClassFlow.

Jste-li podnikovým uživatelem, pak po ukončení pracovního poměru pedagoga nebo studia studenta u vaší instituce požádáte takového oprávněného uživatele, aby navrátil a přestal používat veškeré přístupové třídní kódy, které měl k dispozici a které od vás obdržel. Chcete-li převést účet oprávněného uživatele na jiného individuálního uživatele (např. jeden z pedagogů ukončí pracovní poměr a vy budete chtít postoupit účet odcházejícího pedagoga jeho nástupci), obraťte se prosím na adresu info@ClassFlow.com a některý z našich zástupců s vámi tuto záležitost vyřeší.  Bez svolení společnosti Promethean nesmíte účet na nikoho převádět.

 1. OSOBNÍ ÚDAJE A OSOBNÍ ÚDAJE STUDENTA

2.1.       „Osobní údaje“ jsou informace, pomocí kterých lze identifikovat konkrétní osobu.  „Osobní údaje studena“ jsou osobní údaje, které se přímo vztahují na identifikovatelného současného či bývalého studenta a jsou součástí záznamů školy, školního obvodu, souvisejícího subjektu či organizace, nebo námi.  V rozsahu platnosti zákonů Spojených států amerických mohou zahrnovat osobní údaje studenta „vzdělávací záznamy“ dle definice § 1232(g) hlavy 20 zákona o právech na vzdělání rodiny a ochraně soukromí (v angl. Family Educational Rights and Privacy Act, tj. FERPA).

2.2        Pojem „citlivé osobní údaje“ představuje následující kategorie osobních údajů: číslo sociálního zabezpečení (pouze uživatelé v USA), datum narození, rasa nebo etnický původ, politické názory, členství v politických sdruženích, tělesné či duševní zdraví nebo zdravotní stav, osobní údaje vztahující se ke zdraví, členství ve vládním programu, náboženské přesvědčení nebo jiné přesvědčení obdobné povahy, filozofické přesvědčení, členství v profesním nebo obchodním sdružení či unii, sexuální orientace nebo chování, záznamy v trestním rejstříku, genetické informace a biometrické informace. NAŠÍM ZÁMĚREM NENÍ SHROMAŽĎOVAT CITLIVÉ OSOBNÍ ÚDAJE O NAŠICH UŽIVATELÍCH. Tyto údaje prosím v rámci Služby dobrovolně neposkytujte.

2.3.       Důvěrnost informací. Společnost Promethean souhlasí s tím, že bude nakládat s osobními údaji jako s důvěrnými a nebude je sdělovat třetím stranám kromě případů popsaných v těchto Podmínkách a v našich Zásadách ochrany osobních údajů služby ClassFlow.

2.4.       Přístup k osobním údajům studenta v postavení představitele školní instituce dle zákona o právech na vzdělání rodiny a ochraně soukromí (FERPA). V rozsahu nezbytném pro poskytování Služby můžeme různými metodami přistupovat k osobním údajům studenta a shromažďovat je. Ve Spojených státech amerických přistupujeme k osobním údajům studenta, shromažďujeme a zpracováváme je jako představitel školní instituce (v angl. School Official) s legitimními vzdělávacími zájmy v souladu s částí 99.31(a)(1) hlavy 34 zákona o právech na vzdělání rodiny a ochraně soukromí (FERPA).  Souhlasíte s tím, že ve vztahu ke smluvním stranám je to škola či vzdělávací instituce, kdo vlastní a má pod kontrolou veškeré osobní údaje studenta, a to bez ohledu na to, zda je poskytla škola, školní administrátor, student, rodič/zákonný zástupce nebo jiná třetí strana.

(i) Jste-li podnikový uživatel využívající službu ClassFlow pro školy a rozhodli jste se provést integraci Služby a školního systému pro správu údajů o studentech (systém SIS), pak budeme shromažďovat a zpracovávat pouze takové údaje ze systému SIS, které jsou nezbytné pro účely poskytování Služby. Používáním Služby a integrací Služby se systémem SIS podnikový uživatel souhlasí a schvaluje takové shromažďování údajů. Neposkytnete-li přístup do systému SIS, musíte pro nás zajistit přiměřenou metodu zajištění takových informací, např. prostřednictvím zabezpečeného přenosu souborů nebo manuálním zadáváním údajů. Souhlasíte s tím, že nám nebudete poskytovat žádné osobní údaje o oprávněných uživatelích, které nevyžadujeme pro poskytování Služby, a dále souhlasíte s tím, že nám nikdy nebudete poskytovat žádné citlivé osobní údaje oprávněných uživatelů.

(ii) Jste-li individuální pedagog využívající bezplatnou službu ClassFlow, můžete poskytovat osobní údaje studenta ručním vytvořením seznamu žáků třídy. Souhlasíte s tím, že nám nebudete poskytovat žádné osobní údaje studentů, které nevyžadujeme pro poskytování Služby, a dále souhlasíte s tím, že nám nikdy nebudete poskytovat žádné citlivé osobní údaje studentů. Prohlašujete a zaručujete se, že disponujete pověřením školy či vzdělávací instituce potřebným k odsouhlasení těchto Podmínek.

(iii) Od studentů oprávněných k používání Služby můžeme shromažďovat informace včetně osobních údajů, avšak společnost Promethean takové údaje shromažďuje pouze dle pokynu či jménem školy či pedagoga.

2.5        Osobní údaje, souhlas a oprávnění vztahující se k osobním údajům studenta.  Abyste mohli poskytovat společnosti Promethean osobní údaje studenta nebo pověřit společnost Promethean shromažďováním osobních údajů studentů prostřednictvím Služby, musíte disponovat potřebným souhlasem a oprávněním.

(i) Jste-li podnikový uživatel využívající službu ClassFlow pro školy nebo jste-li individuální pedagog, škola či obvod využívající bezplatnou službu ClassFlow, pak prohlašujete a zaručujete se, že disponujete oprávněním poskytovat osobní údaje, včetně osobních údajů studenta, společnosti Promethean pro účely poskytování Služby a že jste oprávněné uživatele nebo jiné koncové uživatele informovali o sdílení takových osobních údajů se společností Promethean.  Společnost Promethean a škola, školní obvod či pedagog všichni jednotlivě souhlasí s tím, že budou dodržovat svoje povinnosti vyplývající ze zákonů, které upravují osobní údaje a osobní údaje studenta, a to včetně amerického zákona o právech na vzdělání rodiny a ochraně soukromí (v angl. Family Educational Rights and Privacy Act, tj. FERPA), dodatku o ochraně práv žáka (v angl. Protection of Pupil Rights Amendment, tj. PPRA) a zákona o online soukromí a ochraně dětí (v angl. Children’s Online Privacy and Protection Act, tj. COPPA).  Spoléháme se na každou jednotlivou školu a pedagoga, že získají a poskytnou příslušné souhlasy a prohlášení, bude-li to nutné, aby mohla společnost Promethean shromažďovat osobní údaje studenta, v souladu se zákonem o online soukromí a ochraně dětí (COPPA).  Doporučujeme, abyste rodičům a zákonným zástupcům předali kopii Zásad ochrany osobních údajů služby ClassFlow.

(ii) Sídlíte-li mimo území Spojených států amerických, musíte dodržovat tyto Podmínky a veškeré předpisy a zákony upravující ochranu soukromí dětí a osobních údajů dětí platné na vašem území. Prohlašujete a zaručujete se tímto, že budete dodržovat všechny zákony upravující ochranu osobních údajů a sdílení záznamů o studijních výsledcích studentů.

(iii) Jste-li pedagogem se sídlem v Dánsku, Švédsku, Norsku či Německu, před zahájením používání služby ClassFlow je nutné ověřit, zda musíte nejdříve obdržet svolení od řídícího orgánu vzdělávací instituce, pro kterou pracujete. Služba ClassFlow ukládá informace do cloudových úložišť, přičemž žádné informace nejsou ukládány na fyzická zařízení. Avšak v rozsahu, v jakém uchováváte osobní údaje studentů na vlastních zařízeních, je nutné zajistit bezpečné uložení dat (např. záloha chráněná heslem na samostatném pevném disku), abyste zabránili jejich zneužití. Dále musíte zajistit, aby se osobní údaje studentů shromažďované, používané nebo uložené v rámci Služby vaší osobou, omezovaly na údaje potřebné k výuce vašich předmětů. Máte-li jakékoliv pochybnosti, informujte se u řídicího orgánu vzdělávací instituce, pro kterou pracujete. Ohledně všech záležitostí uvedených v tomto oddíle si můžete bližší informace vyžádat na adrese privacy@ClassFlow.com.

(iv) Zjistíme-li, že osobní údaje studenta mladšího 18 let byly sděleny či shromážděny prostřednictvím služby ClassFlow bez řádného souhlasu či oprávnění, přijmeme adekvátní opatření, abychom takové informace bezpečně a co nejdříve zlikvidovali, přičemž související účet můžeme deaktivovat či zrušit. Domníváte-li se, že jsme obdrželi osobní údaje studenta či studentů v rozporu s tímto odstavcem, obraťte se na nás prosím na adrese privacy@ClassFlow.com.

2.6.       Využívání osobních údajů studenta. Odesláním či poskytnutím přístupu k osobním údajům studenta vyjadřujete souhlas s tím, že společnost Promethean může takové osobní údaje studenta používat výhradně pro účely (i) poskytování Služby, (ii) zlepšování a vývoje Služby, (iii) prosazování práv dle těchto Podmínek a (iv) v souladu s povolením oprávněného uživatele či souhlasu individuálního uživatele. Bez ohledu na cokoliv významu opačného nesmíme používat osobní údaje studenta k realizaci cílené reklamy.

2.7.       Využívání anonymizovaných osobních údajů studenta. Vyjadřujete souhlas s tím, že můžeme shromažďovat a, během trvání naší dohody v rámci této Smlouvy i po ukončení její platnosti, používat údaje odvozené z osobních údajů studenta pro vlastní účely, a to pod podmínkou, že takové údaje budou zbaveny informací umožňujících jejich identifikaci a/nebo používány souhrnně, abychom tak zabránili identifikaci konkrétního oprávněného uživatele či jednotlivce.

2.8        Využívání osobních údajů pro marketingové účely. Vyjadřujete souhlas s tím, že společnost Promethean může příležitostně školám, administrativním uživatelům obvodů či pedagogům poskytovat upravený obsah a sdělení týkající se služby, a to pod podmínkou, že se takový obsah či sdělení nebudou zakládat na osobních údajích studenta vztahujících se ke konkrétním identifikovatelným studentům. Společnost Promethean může také poskytovat upravený obsah a sdělení týkající se služby také rodičům či zákonným zástupcům, kteří s příjmem takového obsahu či sdělení vyjádřili souhlas, a to pod podmínkou, že se takový obsah či sdělení nebudou zakládat na osobních údajích studenta, pokud jsme neobdrželi výslovný souhlas rodiče, zákonného zástupce či školy s tím, abychom takové osobní údaje studenta použili pro dané účely a v rozsahu, ve kterém použití takových údajů povoluje zákon. Učitelé, administrátoři a rodiče, kteří dostávají sdělení od společnosti Promethean, budou mít vždy možnost odběr takových sdělení odhlásit. Společnost Promethean nebude cílit reklamu či marketingová sdělení na studenty využívající Službu.

2.9        Externí poskytovatelé služeb společnosti Promethean. Tímto berete na vědomí a vyjadřujete souhlas s tím, že společnost Promethean může poskytnout přístup k osobním údajům studenta našim zaměstnancům, přidruženým subjektům a konkrétním externím poskytovatelům služeb, které přístup k takovým informacím legitimně potřebují pro účely poskytování služeb naší společnosti.  Na nás, naše zaměstnance, přidružené subjekty, poskytovatele služeb a zástupce, kteří se účastní manipulace, přenosu a zpracování osobních údajů studenta, se bude vztahovat závazek zachování důvěrnosti takových údajů.  Berete také na vědomí, že v souladu s těmito Podmínkami a v rozsahu povoleném zákonem budou mít k osobním údajům včetně osobních údajů studenta přístup a budou je zpracovávat také naše přidružené subjekty nebo externí poskytovatelé služeb z cizích zemí, a to včetně zemí mimo jurisdikce, ve kterých byly osobní údaje shromážděny, přičemž tímto takový přístup a zpracování schvalujete. Zajímáte-li se, kde naši externí poskytovatelé služeb osobní údaje zpracovávají, obraťte se na nás na adrese privacy@classflow.com.

2.10      Uchovávání osobních údajů studenta a žádosti o odstranění dat. Na žádost či pokyn školy či pedagoga společnost Promethean neprodleně odstraní nebo zbaví osobní údaje studenta informací umožňujících jejich identifikaci, a to ve lhůtě třiceti (30) dnů od podání takové žádosti či pokynu. S žádostmi o odstranění údajů se prosím obracejte na adresu privacy@ClassFlow.com.  Osobní údaje studenta budeme uchovávat, odstraňovat či anonymizovat v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů služby ClassFlow.

2.11      Lokalizace údajů.  Tímto berete na vědomí a vyjadřujete souhlas s tím, že společnost Promethean bude uchovávat a zpracovávat osobní údaje v různých datových centrech po celém světě, a to včetně USA, a že vaše osobní údaje nemusí být uchovávány či zpracovávány pouze v zemi, ve které byly shromážděny, pokud to nevyžaduje zákon, a v rozsahu vyžadovaném zákonem.  Tímto se zaručujete a vyjadřujete souhlas s tím, že jste od oprávněných uživatelů obdrželi veškeré nezbytné souhlasy, aby mohla společnost Promethean zpracovávat takové osobní údaje v USA a kdekoliv jinde na světě. Další informace o tom, kde uchováváme údaje, jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů služby ClassFlow.

 1. OCHRANA, NARUŠENÍ BEZPEČNOSTI OSOBNÍCH ÚDAJŮ, PŘÍSTUP A PODPORA

3.1        Ochrana údajů.  Za účelem ochrany osobních údajů, včetně osobních údajů studenta, před neoprávněným přístupem, zveřejněním či používáním jsme zavedli obchodně přijatelná administrativní, fyzická a technická bezpečnostní opatření, která mohou zahrnovat šifrování dat, brány firewall, řízení fyzického přístupu k budovám a souborům a průběžné školení a vzdělávání zaměstnanců. Uplatňujeme zásady a postupy, které omezují přístup k našim systémům pouze ve prospěch těch zaměstnanců a důvěryhodných třetích stran, které takové údaje potřebují k výkonu konkrétní pracovní náplně či pracovní pozice.

3.2        Oznámení o narušení bezpečnosti osobních údajů a odškodnění.  Budeme-li se v dobré víře důvodně domnívat, že k osobním údajům, včetně osobních údajů studenta, shromážděným nebo získaným prostřednictvím Služby („bezpečnostní incident“) získal přístup neoprávněný subjekt nebo že mu byly údaje sděleny, neprodleně vás o takové skutečnosti budeme jako vlastníka školních dat informovat a vynaložíme přiměřené úsilí a součinnost při vyšetřování takového bezpečnostního incidentu.  Je-li takový bezpečnostní incident způsoben nedbalým jednáním či pochybením společnosti Promethean nebo jejích zástupců a přivodí-li takový incident v souladu s obecně platnými zákony požadavek na oznámení vůči třetí straně, pak společnost Promethean školu odškodní za veškeré skutečné a důvodné náklady související s takovým oznámením, které škole vzniknou ve snaze reagovat na takový bezpečnostní incident a v rozsahu takového oznámení vyžadovaném zákonem.  Společnost Promethean dále školu odškodní za veškeré skutečné a důvodné náklady vynaložené školou v souvislosti se zneužitím osobních údajů studenta, které je způsobeno záměrným či úmyslným jednáním nebo pochybením společnosti Promethean nebo jejích zástupců. Společnost Promethean neponese odpovědnost v rozsahu, ve kterém je takový bezpečnostní incident způsobem zástupci, dodavateli, zaměstnanci či představiteli školy.

3.3        Neponeseme odpovědnost, nebude-li z jakéhokoliv důvodu Služba (nebo její část) kdykoliv či po určitou dobu dostupná.   Kromě toho může být přístup ke službě dočasně a bez předchozího oznámení pozastaven v případě poruchy systému, údržby nebo opravy nebo z důvodů, jež jsou mimo naši kontrolu. Přístup k internetu, je-li využíván, je ve vaší výhradní odpovědnosti a odpovědnosti poskytovatele internetu, jehož si vyberete. Společnost Promethean nepřijímá žádnou odpovědnost za poruchu Služby způsobenou internetovými prostředky, včetně souvisejících telekomunikačních prostředků či zařízení.

3.4        Online podpora pro Službu je všem uživatelům k dispozici prostřednictvím odkazu Podpora služby ClassFlow. Jste-li podnikový uživatel a potřebujete-li zjistit, zda máte nárok na podporu a v jakém rozsahu, seznamte se s obsahem Smlouvy o přihlášení k odběru služby a dokumenty objednávky.

 1. CHOVÁNÍ UŽIVATELE

Při používání Služby musíte dodržovat všechny zákony, které se na vás vztahují.  Používání Služby vaší osobou podléhá také ustanovením Zásad přijatelného používání služby ClassFlow, které stanoví, jaké činnosti jsou povoleny a zakázány v rámci Služby. Než začnete Službu používat, prostudujte si Zásady přijatelného používání služby ClassFlow.  Porušení Zásad přijatelného používání služby ClassFlow může být důvodem pro odstranění zdrojů/příspěvků a dokonce i odebrání práva používat Službu a na přístup k ní.

 1. ODKAZY NA NAŠI SLUŽBU

Za předpokladu, že tak učiníte způsobem, který je poctivý a v souladu se zákonem a aniž byste tím poškodili či zneužili naši pověst, můžete vytvořit odkaz na domovskou stránku naší služby. Takový odkaz ovšem nesmíte vytvářet takovým způsobem, který by navozoval dojem jakékoliv formy přidružení, schválení nebo potvrzení z naší strany v případech, kdy žádné takové přidružení, schválení nebo potvrzení neexistuje. Vyhrazujeme si právo bez předchozího upozornění odebrat povolení k tvorbě hypertextových odkazů.

 1. ODKAZY NA WEBY, ZDROJE A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN

Služba může obsahovat odkazy nebo propojení na internetové stránky nebo služby, které nejsou vlastněny, provozovány ani kontrolovány společností Promethean. Budete-li vstupovat na internetové stránky třetích stran či používat služby třetích stran, berete na vědomí, že takové počínání představuje riziko a že společnost Promethean za taková rizika nenese odpovědnost. Nezapomeňte se důkladně seznámit s podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů každého takového webu či služby třetí strany, které navštívíte nebo budete používat. Používáním služby zprošťujete společnost Promethean, její představitele, zaměstnance, zástupce a nástupce odpovědnosti a závazků vzniklých v souvislosti s používáním webu či služby třetí strany.

Vaše interakce s organizacemi a/nebo osobami, které se vyskytují ve Službě nebo jejím prostřednictvím, včetně plateb a dodávek zboží či služeb a jakýchkoliv dalších podmínek, záruk nebo ujištění souvisejících s takovým jednáním, probíhají výlučně mezi vámi a takovými organizacemi a/nebo osobami. Před realizací jakékoliv online či offline transakce s třetími stranami doporučujeme podniknout veškerá nezbytná či adekvátní šetření. Vyjadřujete souhlas s tím, že společnost Promethean neponese odpovědnost ztrátu ani škodu jakékoliv povahy vzniklé v důsledku takového jednání, a to včetně ztráty či škody vzniklé použitím osobních údajů, ze kterých lze určit totožnost vaší osoby.

 1. DŮVĚRA VE ZVEŘEJNĚNÉ INFORMACE

Komentáře, chaty, lekce, PDF soubory, weby a další materiály („zdroje“) nahrané/umístěné v nástroji ClassFlow Marketplace nejsou určeny k tomu, aby představovaly radu, na kterou by se návštěvníci měli spoléhat, přičemž také nelze poskytnout záruku, že jakékoliv informace, které jsou zde umístěny, jsou kompletní, přesné nebo aktuální, nebo že autor takových zdrojů udělil svůj souhlas s použitím takových materiálů. Z tohoto důvodu odmítáme veškerou odpovědnost vyplývající z důvěry uživatele naší Služby nebo kohokoliv jiného, kdo by mohl být o jejím obsahu informován, v takové materiály či informace.

 1. POUŽÍVÁNÍ NÁSTROJE CLASSFLOW MARKETPLACE

8.1        Kdykoliv použijete jakoukoli funkci v rámci Služby, která umožňuje účastnit se diskuzí či konverzací s ostatními uživateli Služby zveřejňováním otázek či komentářů ve Službě, musíte dodržovat normy vztahující se na obsah stanovené v Zásadách přijatelného používání služby ClassFlow. Měli byste si přečíst Politiku přijatelného využívání služby ClassFlow předtím, než budete nahrávat nebo umísťovat Obsah na Službu. Jakýkoli obsah, kterým přispíváte, musí splňovat normy vztahující se na obsah stanovené v Zásadách přijatelného používání služby ClassFlow. Tímto vyjadřujete souhlas s tím, že odškodníte nás, naše partnery a přidružené subjekty v případě jakéhokoliv porušení této podmínky. Oprávnění uživatelé zveřejňující jakýkoli obsah v rámci Služby jménem podnikového uživatele, souhlasí s tím, že tak činí s řádným povolením a oprávněním uděleným podnikovým uživatelem.

8.2        Nástroj ClassFlow Marketplace této Služby umožňuje přístup k databázi s možností prohledávání, která obsahuje nebo přistupuje k původním digitálním vzdělávacím materiálům vytvořeným pedagogy, vydavateli z řad třetích stran a společností Promethean, což zahrnuje mimo jiné lekce, soubory otázek, vzorová hodnocení, vzorové úlohy a jiné obdobné zdroje („zdroje“). Pod podmínkou souhlasu se Všeobecnými podmínkami nástroje ClassFlow Marketplace, které jsou tímto odkazem začleněny do těchto Podmínek Služby a jsou jejich součástí, může uživatel starší 18 let ukládat zdroje do nástroje Marketplace za účelem jejich sdílení s ostatními uživateli, a to buď zdarma, nebo za úplatu.  Obdobně mohou uživatelé služby ClassFlow starší 18 let v souladu s Všeobecnými podmínkami nástroje ClassFlow Marketplace zdarma stahovat nebo nakupovat zdroje prostřednictvím nástroje ClassFlow Marketplace. Podmínkou pro účast v nástroji ClassFlow Marketplace v postavení prodávajícího či kupujícího (dle definic uvedených ve Všeobecných podmínkách nástroje ClassFlow Marketplace) je seznámit se před účastí v nástroji Marketplace se Všeobecnými podmínkami nástroje ClassFlow Marketplace, které zahrnují také zásady chování a dodržování Zásad přijatelného používání služby ClassFlow, a vyjádřit souhlas s nimi.

 1. OZNÁMENÍ A ODSTRANĚNÍ OBSAHU

9.1        Navzdory požadavku dodržovat Zásady přijatelného používání služby ClassFlow může určitý obsah zveřejněný v rámci Služby obsahovat informace, které můžete považovat za urážlivé či nevhodné, nebo odkazovat na webové stránky s takovým obsahem, přičemž společnost Promethean není schopna mít takový obsah pod kontrolou.  Ne všechen obsah zveřejněný ve Službě je monitorován. Avšak domníváte-li se, že obsah zveřejněný nebo doručený v rámci Služby je hanlivý a/nebo porušuje Podmínky služby nebo Zásady přijatelného používání služby ClassFlow, pomozte prosím tím, že nám poskytnete písemné prohlášení, jehož předmět bude nazván „Oznámení o hanlivém obsahu“ (v angl. Notice of Defamatory Content).  Toto oznámení musí obsahovat vaše jméno, poštovní adresu, název společnosti a název pracovní pozice (v příslušných případech). V oznámení je nutno přesně uvést, jaká konkrétní slova považujete za hanlivá nebo v rozporu se Zásadami přijatelného používání služby ClassFlow. Do oznámení je třeba nakopírovat také adresu příslušné webové stránky, které se oznámení týká.  Uveďte prosím důvody, proč se domníváte, že jsou citované výrazy hanlivé nebo v rozporu se Zásadami přijatelného používání služby ClassFlow, vysvětlete svůj postoj, a domníváte-li se, že jsou rozporované výrazy hanlivé, uveďte, proč jsou nepravdivé, a jaký je podle vás pravdivý stav věcí.  Oznámení zašlete prosím e-mailem na adresu support@ClassFlow.com. Vynaložíme veškeré přiměřené úsilí na odstranění jakéhokoliv obsahu, který budeme považovat za hanlivý či v rozporu se Zásadami přijatelného používání, z naší Služby v přiměřeném časovém horizontu, a v každém případě v souladu s lhůtami stanovenými příslušnou legislativou.

9.2        Dle ustanovení o oznámení o porušení autorských práv a o odstranění materiálu uvedených ve Všeobecných podmínkách nástroje ClassFlow Marketplace, domníváte-li se, že jakýkoliv zdroj v nástroji ClassFlow Marketplace porušuje vaše autorská práva nebo jiné právo duševního vlastnictví, měli byste společnost Promethean uvědomit o vašem nároku v souladu s postupy uvedenými ve Všeobecných podmínkách nástroje ClassFlow Marketplace.  Společnost Promethean bude zpracovávat oznámení o údajném porušení práv v souladu se zákonem o autorských právech pro digitální tisíciletí („DMCA“) a dalšími příslušnými zákony o autorských právech.  Zákon DMCA vyžaduje, aby oznámení o údajném porušení bylo podáno písemnou formou a aby bylo společnosti Promethean předáno e-mailem na adresu copyright@prometheanworld.com.

 1. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Společnost Promethean je vlastníkem nebo nabyvatelem licence ke všem právům duševního vlastnictví ke Službě, včetně vlastnictví řady ochranných známek, jež se vztahují k naší značce v řadě jurisdikcí po celém světě. Všechna taková práva jsou vyhrazena. Žádným z ustanovení těchto Podmínek služby vám není uděleno právo používat naše ochranné známky, obchodní značky, servisní značky, loga, názvy domén a jiné charakteristické prvky značky bez výslovného písemného souhlasu společnosti Promethean.

V rozsahu, v jakém zveřejníte jakékoliv „myšlenky“ či „návrhy“ v rámci Služby nebo jinak poskytnete takové myšlenky či návrhy společnosti Promethean, což zahrnuje mimo jiné nové reklamní kampaně, nové propagační akce, nové či vylepšené produkty či technologie, rozšíření či vylepšení produktů, procesy, názvy produktů či jiné vynálezy nebo objevy (dále vše souhrnně jako „myšlenky“), chápete a vyjadřujete souhlas s tím, že takové myšlenky budou majetkem společnosti Promethean a že nemáte nárok na odškodnění, honorář, uznání či označení autorství ve vztahu k používání společností Promethean nebo opatření přijatých v důsledku takových myšlenek. V rozsahu vyžadovaném společností Promethean vyjadřujete souhlas s tím, že postoupíte veškerá práva, právní nárok a podíl na takových Myšlenkách společnosti Promethean a vyhotovíte a předáte společnosti Promethean veškerou dokumentaci a učiníte veškeré právní kroky, jež bude společnost Promethean považovat za nezbytné či žádoucí, za účelem přípravy, realizace, vydání, zajištění a zachování autorských práv či patentů v souladu s příslušnými zákony Spojených států amerických nebo zahraničních jurisdikcí.  Veškerá taková dokumentace vyžadovaná dle tohoto ustanovení bude vypracována společností Promethean a na její náklady.

 1. PRÁVNÍ SDĚLENÍ A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

11.1      Naše Služba je poskytována „jak stojí a leží“ a „jak je k dispozici“ (není-li v těchto Podmínkách služby výslovně uvedeno jinak). V maximálním rozsahu povoleném příslušnými zákony tímto výslovně odmítáme veškeré záruky, prohlášení, podmínky a jiné předpoklady obdobné povahy, ať už výslovné či předpokládané, což zahrnuje mimo jiné předpokládané záruky, prohlášení, podmínky či jiné předpoklady obchodovatelnosti, uspokojivé kvality, vhodnosti pro konkrétní účel a právní čistoty ve vztahu k porušování práv duševního vlastnictví.

11.2      Nečiníme tímto žádná prohlášení o záruce ani neposkytuje žádné záruky, že (i) Služba bude splňovat vaše požadavky, (ii) Služba bude nepřerušovaná, bezpečná nebo bezchybná, (iii) výsledky, které lze obdržet při používání Služby, budou přesné či spolehlivé, (iv) kvalita jakýchkoliv produktů, služeb, informací nebo jiných materiálů, které obdržíte prostřednictvím Služby, budou splňovat vaše očekávání, nebo že (v) jakékoliv chyby v softwaru budou opraveny.

11.3      Tímto berete na vědomí a vyjadřujete souhlas s tím, že materiál stažený či jinak získaný používáním Služby jste získali dle vlastního uvážení a na vaše riziko a že budete jedinou osobou výhradně odpovědnou za jakékoliv škody na vašem počítačovém systému či ztrátu dat, k nimž dojde v důsledku stažení takového materiálu.

11.4      V souladu s článkem 11.5 neexistuje žádná právní teorie (což zahrnuje bez omezení občanskoprávní delikty (včetně nedbalosti), odpovědnost ze smlouvy, objektivní odpovědnost, nebo jinou, a to ani tehdy, pokud jsme byli upozorněni na možnost vzniku takové ztráty či škody), na základě které by společnost Promethean byla odpovědná vám či jakékoliv jiné osobě za:

 1. ušlý zisk,
 2. poškození goodwillu,
 3. ztrátu dat,
 4. přerušení činnosti,
 5. přesnost výsledků,
 6. selhání či špatné fungování počítače nebo
 7. jakékoliv nepřímé, nahodilé, zvláštní, následné nebo exemplární ztráty či škody vzniklé v souvislosti s těmito Podmínkami nebo používáním (nebo nemožností používat) Služby vaší osobou.

11.5      Žádné z ustanovení těchto Podmínek služby neomezuje ani nevylučuje naši odpovědnost:

 1. za smrt nebo újmu na zdraví způsobenou naší nedbalostí,
 2. za podvod či podvodné jednání nebo
 3. za jakékoliv jednání, u něhož by bylo nezákonné, kdybychom vyloučili či usilovali o vyloučení naší odpovědnosti v dané jurisdikci.

11.6      Některé jurisdikce nepřipouštějí vyloučení určitých záruk či omezení nebo vyloučení určitých druhů odpovědnosti. V souladu s tím se na vás v takovém případě některá z výše uvedených omezení nemusí vztahovat. Konkrétně platí, že pokud používáte naši Službu jako spotřebitel, pak žádné z ustanovení těchto Podmínek Služby neovlivní vaše zákonná práva.

 1. DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ

S výjimkou podmínek uvedených dále v těchto Podmínkách Služby, co se týče jednotlivých pedagogů využívajících Službu, bude váš účet ClassFlow dostupný po dobu dostupnosti služby, nebo dokud nepožádáte o jeho odstranění. Co se týče podnikových uživatelů, bude účet ClassFlow dostupný po dobu aktivního přihlášení k odběru služby ClassFlow pro školy, nebo dokud škola či obvod nepožádá o ukončení Služby. Zde uvedená ustanovení se na vás budou vztahovat po dobu, po kterou budete Službu používat.  Ustanovení, která by ze své povahy měla přetrvat a platit i poté, co již nebudete službu používat, přetrvají a zůstanou platná.  Ukončením Služby zůstanou například nedotčena následující ustanovení: jakýkoliv závazek, který nám máte uhradit či nás odškodnit, omezení naší odpovědnost, podmínky týkající se vlastnictví či práv duševního vlastnictví, včetně licencí udělených v oddílu 10, a podmínek ohledně řešení sporů mezi námi.

Vyjadřujete souhlas s tím, že můžeme dle vlastního uvážení pozastavit či ukončit Službu či její část, používání Služby nebo vašeho účtu, a to z jakéhokoliv důvodu, který může zahrnovat také porušení těchto Podmínek Služby (včetně Všeobecných podmínek nástroje ClassFlow Marketplace), Zásad přijatelného používání služby ClassFlow, Zásad ochrany osobních údajů služby ClassFlow, nebo v případě podnikového uživatele porušení Smlouvy o přihlášení k odběru služby.  Máme výhradní právo rozhodnout, zda došlo z vaší strany k porušení podmínek.

 1. OZNÁMENÍ

Veškerá sdělení, která vůči nám činíte, není-li zde stanoveno jinak, musí být zasílána společnosti Promethean Limited jako doporučená zásilka na adresu uvedenou na první straně těchto Podmínek Služby. Námi podaná oznámení mohou být zaslána buď na e-mailovou, nebo na poštovní adresu, kterou nám poskytnete při podání objednávky (jste-li podnikový uživatel), nebo kterou jste uvedli při registraci. Oznámení bude považováno za přijaté a řádně doručené 24 hodin po odeslání e-mailové zprávy nebo pět dní po datu podání zásilky na poště. K prokázání doručení oznámení postačí prokázat, v případě dopisu, že byl takový dopis řádně adresován, orazítkován a podán na poště. V případě e-mailové zprávy postačí, že byla taková e-mailová zpráva odeslána na určenou e-mailovou adresu adresáta.

 1. PŘEVOD PRÁV A POVINNOSTÍ

14.1      Tuto Smlouvu ani žádná práva či povinnosti z ní vyplývající nesmíte převést, postoupit, zatížit či jinak s nimi nakládat bez předchozího písemného povolení společnosti Promethean.

14.2      Společnost Promethean může převést, postoupit, zatížit, subdodavatelsky zajistit nebo jinak nakládat s touto Smlouvou či našimi právy nebo závazky vyplývajícími z této Smlouvy, a to kdykoliv v průběhu platnosti Smlouvy.

 1. PÍSEMNÁ KOMUNIKACE

Příslušné zákony vyžadují, aby byly některé informace či sdělení, které vám zasíláme, zasílány v písemné podobě. Používáním Služby vyjadřujete souhlas s tím, že komunikace s námi bude probíhat zejména v elektronické podobě. Kontaktovat vás budeme e-mailem nebo prostřednictvím podání informací ve Službě. Pro smluvní účely vyjadřujete souhlas s používáním těchto elektronických komunikačních prostředků a berete na vědomí, že veškeré smlouvy, oznámení, informace a ostatní sdělení, které vám poskytujeme elektronicky, splňují veškeré právní požadavky na písemnou podobu komunikace.

 1. UDÁLOSTI MIMO NAŠI KONTROLU

16.1      Neponeseme odpovědnost za neplnění či prodlení při plnění našich závazků vyplývajících ze Smlouvy, jež jsou způsobena událostmi nad rámec naší přiměřené kontroly („událost vyšší moci“).

16.2      Událost vyšší moci zahrnuje jednání, událost, nerealizaci, opomenutí či nehodu nad rámec naší přiměřené kontroly a zahrnuje (bez omezení) zejména následující události:

 1. stávky, výluky nebo jiné průmyslové stávky,
 2. občanské nepokoje, povstání, invaze, teroristický útok nebo hrozbu teroristického útoku, válku (ať již vyhlášenou nebo nikoliv) nebo hrozbu či přípravu na válku,
 3. požár, výbuch, bouři, záplavu, zemětřesení, sesuvy půdy, epidemii nebo jinou přírodní pohromu,
 4. nemožnost použití železniční, lodní, letecké, silniční dopravy nebo jiných prostředků veřejné či soukromé dopravy,
 5. nemožnost používání veřejných nebo soukromých telekomunikačních sítí,
 6. vládní zákony, nařízení, legislativní úpravu, předpisy nebo omezení,
 7. porucha nebo přerušení připojení k internetu.

16.3      Naše plnění z této Smlouvy bude považováno za pozastavené po dobu trvání události vyšší moci. V rozsahu, ve kterém máme plnit závazky během trvání události vyšší moci, bude lhůta pro plnění takových závazků prodloužena o dobu trvání události navýšenou o další přiměřenou dobu po takové události, která nám umožní přiměřeným způsobem splnit dotyčné závazky. Vynaložíme přiměřené úsilí, abychom ukončili působení události vyšší moci nebo abychom nalezli řešení, které by umožnilo plnění našich závazků z této Smlouvy navzdory události vyšší moci. Potrvá-li událost vyšší moci déle než dva měsíce, můžeme tuto Smlouvu ukončit.

 1. ZÁKONY O KONTROLE VÝVOZU

Tímto berete na vědomí, že používání služby podléhá předpisům USA o kontrole vývozu a ostatním zákonům, omezením a předpisům týkajícím se vývozu (společně dále jen jako „zákony o kontrole vývozu“) a že se budete těmito zákony řídit. Nebudete dodávat, převádět, vyvážet ani zpětně dovážet Službu v rozporu s příslušnými zákony o kontrole vývozu. Kromě toho nesete odpovědnost za dodržování příslušných místních zákonů, které mohou omezovat dovoz, vývoz či používání Služby, softwaru nebo materiálů. Veškerá práva k používání Služby jsou udělena pod podmínkou, že vám taková práva budou odňata, nebudete-li dodržovat podmínky této Smlouvy. Dozví-li se společnost Promethean nebo bude-li mít důvodné podezření, že došlo k porušení, může být společnosti Promethean zakázáno poskytovat údržbu a podporu Služby a/nebo společnost Promethean může ukončit používání Služby vaší osobou.

 1. ODDĚLITELNOST

Bude-li nějaké ustanovení této Smlouvy shledáno nevymahatelným či neplatným, bude takové ustanovení omezeno nebo zrušeno v minimálním rozsahu nutném k tomu, aby jinak zůstala platnost, účinnost a vymahatelnost těchto Podmínek nedotčena.

 1. VZDÁNÍ SE PRÁV

19.1      Nebudeme-li či nebudete-li kterékoliv z práv zde uvedených uplatňovat, nebude to považováno za vzdání se takových práv, ani vás to nebude zprošťovat závazků z této Smlouvy.

19.2      Vzdáme-li se práva v souvislosti s jakýmkoliv neplněním, nebude to představovat vzdání se práv v souvislosti s případným následným neplněním.

19.3      Vzdání se práv z naší strany ve vztahu ke kterékoliv ze zde uvedených podmínek nebude účinné, nebude-li výslovně uvedeno, že se jedná o vzdání se práv, a nebude-li učiněno písemně v souladu s odstavcem 14 výše.

 1. ÚPLNÁ DOHODA

20.1      Vyjadřujeme souhlas s tím, že podmínky této smlouvy tvoří úplné a výhradní prohlášení o vzájemném ujednání mezi vámi a společností Promethean a že nahrazují a ruší veškeré předchozí písemné a ústní dohody, sdělení a další ujednání vztahující se k používání Služby a že všechny úpravy podmínek této Smlouvy musejí být provedeny v písemné podobě a podepsány oběma smluvními stranami (není-li zde uvedeno jinak).

20.2      Obě smluvní strany tímto potvrzují a berou na vědomí, že žádná ze smluvních stran se neopírá o prohlášení, závazek či příslib poskytnutý protistranou nebo předpokládaný na základě čehokoliv sděleného nebo písemně uvedeného během jednání smluvních stran, a to kromě podmínek výslovně zde uvedených.

 1. ZMĚNY

21.1      Poskytovaná Služba se pravidelně mění tak, aby byla schopna uspokojovat vaše potřeby a přání.  Vzhledem k této skutečnosti můžeme podle potřeby průběžně tyto Podmínky Služby měnit.  Dojde-li u těchto Podmínek Služby k podstatné změně, obdržíte oznámení takových změn při příštím přihlášení do služby ClassFlow.  Nebudete-li se změnami souhlasit, nebudete moci službu ClassFlow nadále používat.

21.2      Jste-li podnikový uživatel využívající službu ClassFlow pro školy, budou se na vás vztahovat zásady a podmínky platné v době registrace do naší Služby, nevyžaduje-li změnu zásad či podmínek zákon či úřad státní správy, nebo nebudeme-li informovat školu či obvod písemně o změnách zásad či podmínek.

 1. ROZHODNÉ PRÁVO

Není-li v konkrétních podmínkách smlouvy se školou uvedeno jinak, jste-li uživatel se sídlem ve Spojených státech amerických (a jejich územích), v Kanadě nebo v karibské oblasti, pak se tyto Podmínky Služby řídí zákony státu Georgie v USA. Případné spory či rozpory plynoucí z těchto Podmínek Služby budou podléhat výlučné soudní příslušnosti soudů okresu Fulton ve státu Georgia ve Spojených státech amerických.  Není-li v konkrétních podmínkách smlouvy se školou uvedeno jinak, jste-li uživatel se sídlem kdekoliv jinde ve světě, pak se tyto Podmínky Služby řídí zákony Anglie a Walesu. Případné spory či rozpory plynoucí z těchto Podmínek Služby budou podléhat výlučné soudní příslušnosti anglických soudů.

 1. POUZE PRO UŽIVATELE V AUSTRÁLII

23.1      V Austrálii platí, že v rozsahu, v jakém od nás pořizujete zboží či služby v postavení spotřebitele ve smyslu australského zákona o ochraně spotřebitele, můžete mít k dispozici určitá práva a opravné prostředky (což zahrnuje mimo jiné spotřebitelská záruční práva), které nesmějí být vyloučeny, omezeny ani upraveny smlouvou.  Smyslem žádného z ustanovení těchto Podmínek (což zahrnuje mimo jiné článek 11) není vyloučit, omezit či upravit uplatnění jakékoliv předpokládané podmínky či záruky, ustanovení, výkonu práva nebo opravného prostředku, nebo uvalení odpovědnosti dle australského zákona o ochraně spotřebitele nebo jiného zákona, když by taková interpretace odporovala takovému zákonu nebo způsobila neplatnost kterékoliv podmínky této Smlouvy („závazky, jež nelze vyloučit“).

23.2      Ve vztahu k závazkům, jež nelze vyloučit (kromě záruky, co se týče právního titulu, břemen a nerušené držby poskytované australských zákonem o ochraně spotřebitele), kromě zboží či služeb povahy, jež jsou běžně pořizovány pro osobní spotřebu, domácí konzumaci či spotřebu v domácnosti (ve vztahu k nimž není naše odpovědnost v článku 23.2 omezena), se naše odpovědnost za dodržení závazků, jež nelze vyloučit, vůči vám omezuje (dle našeho rozhodnutí) na: (a) v případě služeb, náklady na opětné dodání služeb nebo úhradu nákladů na zajištění opětného dodání služeb a (b) v případě zboží, náklady na výměnu zboží, dodání ekvivalentního zboží nebo zajištění opravy zboží nebo úhradu nákladů na výměnu zboží, dodání ekvivalentního zboží nebo zajištění opravy takového zboží.

©2017 Promethean Limited. Všechna práva vyhrazena.