Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης του ClassFlow

(Έκδ. 3 – Φεβρουάριος 2016)

Ημερομηνία έναρξης ισχύος:  20 Φεβρουαρίου 2016


Το «ClassFlow» ή η «Υπηρεσία» παρέχεται από την Promethean Limited («Promethean», «εμείς» ή «εμάς» ή «μας»).  Είμαστε μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, εγγεγραμμένη στην Αγγλία και στην Ουαλία, με έδρα στη διεύθυνση Promethean Limited, Promethean House, Lower Philips Road, Whitebirk Industrial Estate, Blackburn, Lancashire, BB1 5TH, United Kingdom.

Όταν χρησιμοποιούμε τη λέξη «Υπηρεσία(ες)» στην παρούσα Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης, εννοούμε (i) τη δημόσια Υπηρεσία ClassFlow, η οποία διατίθεται δωρεάν στην τοποθεσία web www.classflow.com ή άλλες παρόμοιες διευθύνσεις URL όπως καθορίζονται από την τοποθεσία στην οποία βρίσκεται ο χρήστης (π.χ. classflow.it/classflow.nl/classflow.de/classflow.co.uk), (ii) την Υπηρεσία ClassFlow for Schools, η οποία διατίθεται μέσω συνδρομής σε σχολεία, σχολικές περιφέρειες ή άλλα τέτοιου τύπου ιδρύματα και είναι προσπελάσιμη μόνο μέσω δημιουργίας ενός μοναδικού δευτερεύοντα τομέα ClassFlow με ιδιωτική διεύθυνση URL (π.χ. www.yourschooldistrictname.classflow.com), που προορίζεται για χρήση αποκλειστικά από το συγκεκριμένο σχολείο ή τη σχολική περιφέρεια, και (iii) όλες τις υπόλοιπες τοποθεσίες web, προϊόντα, υπηρεσίες και εφαρμογές που διατίθενται από την Promethean (συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε εφαρμογών σχετίζονται με το ClassFlow και ενδέχεται να είναι διαθέσιμες μέσω των καταστημάτων του iTunes και του Google Play). 

Η παρούσα Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης, μαζί με την Πολιτική Cookie του ClassFlow, τους Όρους της Υπηρεσίας του ClassFlow και την Πολιτική Απορρήτου του ClassFlow αποτελούν μια νομικώς δεσμευτική Σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και εμάς (η οποία εφεξής θα αναφέρεται συλλογικά ως η «Σύμβαση»).  Να τις διαβάσετε προσεκτικά, προτού ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία μας.  Με τη χρήση της Υπηρεσίας μας, υποδεικνύετε ότι αποδέχεστε τους Όρους της Υπηρεσίας του ClassFlow, την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης, την Πολιτική Cookie και την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και ότι συγκατατίθεστε να δεσμεύεστε από και να τηρείτε τους όρους όλων αυτών.  Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους και τις πολιτικές, μην χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία.  Οποιοιδήποτε όροι χρησιμοποιούνται στην παρούσα χωρίς ορισμό, ορίζονται στους Όρους της Υπηρεσίας.  Σε περίπτωση τυχόν αντίφασης μεταξύ των Όρων της Υπηρεσίας και της Πολιτικής Απορρήτου, θα υπερισχύουν οι Όροι της Υπηρεσίας.

Οι λέξεις «εσείς», «εσάς» και «σας» αφορούν τον Χρήστη της Υπηρεσίας. Ο «Μεμονωμένος Χρήστης» όπως χρησιμοποιείται στους παρόντες Όρους δύναται να είναι εκπαιδευτικός (ή διευθυντής), σπουδαστής ή γονέας που χρησιμοποιεί τη δωρεάν Υπηρεσία ClassFlow.  Σε όσες περιπτώσεις ισχύει, τα «εσείς», «εσάς» και «σας» αφορούν επίσης ένα σχολείο ή μια σχολική περιφέρεια ή άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα που αποκαλείται και «Εταιρικός Χρήστης» και χρησιμοποιεί την Υπηρεσία ClassFlow for Schools, με τον οποίο ο Χρήστης συνεργάζεται ως σπουδαστής, ως εκπαιδευτικός ή ως γονέας σπουδαστή και έχει εξουσιοδοτηθεί από τον Εταιρικό Χρήστη να χρησιμοποιεί την Υπηρεσία (ένας «Εξουσιοδοτημένος Χρήστης»). Ο όρος «Χρήστης(ες)» όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα θα αφορά όλους τους χρήστες τις Υπηρεσίας: Μεμονωμένους Χρήστες, Εξουσιοδοτημένους Χρήστες και Εταιρικούς Χρήστες.

1. ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ.

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία:

1.1 Για εμπορικούς/κερδοσκοπικούς σκοπούς, χωρίς τη ρητή άδεια της Promethean.

1.2 Με οποιονδήποτε τρόπο παραβιάζει οποιονδήποτε ισχύοντα τοπικό, εθνικό ή διεθνή νόμο ή κανονισμό,

1.3 Με τρόπο που είναι παράνομος ή δόλιος ή έχει τυχόν παράνομο ή δόλιο σκοπό ή αποτέλεσμα,

1.4 Με τρόπο που παραβιάζει ή καταπατά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε άλλου,

1.5 Με τρόπο που είναι επιβλαβής, απειλητικός, υβριστικός, παρενοχλητικός, συκοφαντικός, χυδαίος, άσεμνος ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ανάρμοστος ή δεν συμμορφώνεται με τα Πρότυπα Περιεχομένου μας (βλ. παρακάτω),

1.6 Με σκοπό να βλάψετε ή να αποπειραθείτε να βλάψετε ανηλίκους ή ευπαθείς ενηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο,

1.7 Για να μεταδώσετε ή να προκαλέσετε την αποστολή οποιουδήποτε ανεπιθύμητου ή μη εξουσιοδοτημένου διαφημιστικού υλικού ή υλικού προώθησης ή παρόμοιας επαφής προς άγρα πελατείας οποιασδήποτε μορφής (ανεπιθύμητη αλληλογραφία), ή

1.8 Για να μεταδώσετε εν γνώσει σας οποιαδήποτε δεδομένα, να κάνετε με οποιονδήποτε τρόπο αποστολή υλικού που περιέχει ιούς, δούρειους ίππους, ιούς τύπου worm, λογισμικό «ωρολογιακή βόμβα» (time-bomb), εφαρμογές καταγραφής ακολουθίας χαρακτήρων πληκτρολόγησης (keystroke logger), λογισμικό κατασκοπίας, λογισμικό ανεπιθύμητων διαφημίσεων (adware) ή οποιοδήποτε άλλο κακόβουλο πρόγραμμα ή παρόμοιο κώδικα υπολογιστών, που έχει σχεδιαστεί για να επηρεάσει με ανεπιθύμητο τρόπο τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.

Συμφωνείτε επίσης:

1.9 Να μην προβαίνετε σε αναπαραγωγή, παραγωγή διπλότυπου, αντιγραφή ή εκ νέου πώληση οποιουδήποτε μέρους της Υπηρεσίας με τρόπο που να αντίκειται στις διατάξεις των Όρων της Υπηρεσίας του ClassFlow.

1.10 Να μην προσπελάζετε χωρίς εξουσιοδότηση, να μην παρεμποδίζετε, να μην προκαλείτε βλάβη ή να μην διακόπτετε την ομαλή λειτουργία:

(α) οποιουδήποτε μέρους της Υπηρεσίας,

(β) οποιουδήποτε εξοπλισμού ή δικτύου όπου είναι αποθηκευμένη η Υπηρεσία,

(γ) οποιουδήποτε λογισμικού χρησιμοποιείται στην παροχή της Υπηρεσίας, ή

(δ) οποιουδήποτε εξοπλισμού ή δικτύου ή λογισμικού ανήκει σε ή χρησιμοποιείται από οποιονδήποτε τρίτο.

1.11 Να μην χρησιμοποιείτε κωδικό πρόσβασης που δεν είστε εξουσιοδοτημένοι να χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα, εάν είστε σπουδαστής, αυτό σημαίνει ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε οποιονδήποτε κωδικό πρόσβασης δεν έχει δώσει σε εσάς ο εκπαιδευτικός σας. 

1.12 Να διατηρείτε τον απόρρητο χαρακτήρα του(ων) Αναγνωριστικού(ών) Χρήστη για το ClassFlow.

2. ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ.

2.1 Τα παρόντα πρότυπα περιεχομένου ισχύουν για κάθε και όλο το υλικό που παρέχετε στην Τοποθεσία μας (Υποβολές) και για κάθε διαδραστική υπηρεσία που σχετίζεται με αυτήν.

2.2 Πρέπει να συμμορφώνεστε τόσο με το πνεύμα όσο και με το γράμμα των παρακάτω προτύπων. Τα πρότυπα ισχύουν εξίσου για οποιοδήποτε μέρος και για το σύνολο κάθε συνεισφοράς.

2.3 Οι Υποβολές πρέπει:

(α) Να είναι ακριβείς (εφόσον αναφέρουν στοιχεία).

(β) Να είναι ειλικρινείς (εφόσον αναφέρουν απόψεις).

(γ) Να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας από την οποία δημοσιεύονται.

2.4 Οι Υποβολές δεν πρέπει:

(α) Να περιέχουν τυχόν συκοφαντικό υλικό για οποιοδήποτε άτομο.

(β) Να περιέχουν τυχόν άσεμνο, προσβλητικό, κακόβουλο ή προκλητικό υλικό.

(γ) Να προωθούν σεξουαλικό υλικό.

(δ) Να προωθούν τη βία.

(ε) Να προωθούν τις διακρίσεις με βάση τη φυλή, το φύλο, το θρήσκευμα, την εθνικότητα, την αναπηρία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ηλικία.

(στ) Να παραβιάζουν οποιοδήποτε πνευματικό δικαίωμα, δικαίωμα βάσης δεδομένων ή εμπορικό σήμα οποιουδήποτε άλλου προσώπου.

(ζ) Να είναι πιθανό να εξαπατήσουν οποιοδήποτε άτομο.

(η) Να πραγματοποιούνται με τρόπο που αποτελεί παράβαση οποιασδήποτε νομικής υποχρέωσης τρίτου, όπως συμβατικής υποχρέωσης ή υποχρέωσης τήρησης απορρήτου.

(θ) Να προωθούν οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα.

(ι) Να απειλούν, να προσβάλλουν ή να καταπατούν το απόρρητο άλλων προσώπων ή να προκαλούν ενόχληση, αναστάτωση ή περιττό άγχος.

(ια) Να είναι πιθανό να παρενοχλήσουν, να συγχύσουν, να εξευτελίσουν, να αναστατώσουν ή να ενοχλήσουν οποιοδήποτε άλλο άτομο.

(ιβ) Να χρησιμοποιηθούν για να υποδυθείτε οποιοδήποτε άλλο άτομο ή για να παραποιήσετε την ταυτότητά σας ή τη σύνδεσή σας με οποιοδήποτε άλλο άτομο.

(ιγ) Να δίνουν την εντύπωση ότι προέρχονται από Εμάς, εφόσον αυτό δεν ισχύει.

(ιδ) Να υποστηρίζουν, να προωθούν ή να υποβοηθούν οποιαδήποτε παράνομη πράξη, όπως (απλώς ενδεικτικά) η παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων ή η κακή χρήση υπολογιστή.

3. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ, ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ.

3.1 Αναγνωρίζετε ότι δεν ελέγχουμε εκ των προτέρων το Περιεχόμενο που δημοσιεύετε στην Υπηρεσία, αλλά ότι διατηρούμε το δικαίωμα (όχι όμως την υποχρέωση) να παρακολουθούμε τα μηνύματα που ανταλλάσσονται μέσω της Υπηρεσίας και τις δημοσιεύσεις που γίνονται σε αυτή.  Αν αποφασίσουμε, κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρειά μας, ότι εσείς ή κάποιος άλλος Χρήστης έχετε παραβιάσει οποιοδήποτε μέρος της παρούσας Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης του ClassFlow ή ότι οποιοδήποτε Περιεχόμενο είναι ακατάλληλο ή κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο ανάρμοστο, διατηρούμε τη δυνατότητα να μην αποδεχτούμε ή να αφαιρέσουμε οποιοδήποτε Περιεχόμενο από την Υπηρεσία, χωρίς να φέρουμε καμία ευθύνη προς εσάς ή τρίτους. Εάν εσείς διαφωνείτε με τη δημοσίευση οποιουδήποτε υλικού τοποθετείται στην Υπηρεσία, ακολουθήστε τις οδηγίες Ειδοποίησης και Κατάργησης που αναφέρονται στους Όρους της Υπηρεσίας ClassFlow.

3.2 Εάν πιστεύετε ότι οποιοδήποτε Περιεχόμενο στην Υπηρεσία παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματά σας, θα πρέπει να ειδοποιήσετε την Promethean για την αξίωσή σας, σύμφωνα με τις διαδικασίες του Νόμου Digital Millennium Copyright Act («DMCA» – Νόμος περί Πνευματικών Δικαιωμάτων Ψηφιακής Χιλιετίας), όπως διατυπώνονται στους Όρους της Υπηρεσίας του ClassFlow.   

3.3 Η μη συμμόρφωση με την παρούσα Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης συνιστά ουσιώδη παραβίαση των Όρων της Υπηρεσίας του ClassFlow, σύμφωνα με τους οποίους επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία, και ενδέχεται να καταλήξει στην λήψη εκ μέρους μας οποιωνδήποτε ή όλων των παρακάτω μέτρων:

(α) Άμεση, προσωρινή ή μόνιμη στέρηση του δικαιώματός σας να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία.

(β) Άμεση, προσωρινή ή μόνιμη αφαίρεση οποιασδήποτε δημοσίευσης ή υλικού έχετε αποστείλει στην Υπηρεσία.

(γ) Έκδοση προειδοποίησης προς εσάς.

(δ) Νομικές διαδικασίες εναντίον σας για αποπληρωμή όλων των χρεώσεων εν είδει αποζημίωσης (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά των εύλογων χρεώσεων διαχείρισης και των δικαστικών εξόδων) που θα προκύψουν από την παραβίαση.

(ε) Περαιτέρω νομικές διαδικασίες εναντίον σας.

(στ) Κοινοποίηση αυτών των πληροφοριών σε αρχές επιβολής του νόμου, όπως κρίνουμε ευλόγως απαραίτητο.

(στ) Κοινοποίηση αυτών των πληροφοριών στο σχολείο/στον εργοδότη σας, όπως κρίνουμε ευλόγως απαραίτητο.

3.4 Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τα μέτρα που θα ληφθούν ως απάντηση στις παραβιάσεις της παρούσας Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης. Οι απαντήσεις που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές, και διατηρούμε τη δυνατότητα να λάβουμε οποιοδήποτε άλλο μέτρο θεωρούμε ευλόγως κατάλληλο.

4. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ.

4.1 Εάν, οποιαδήποτε στιγμή, δεν επιμείνουμε στην εκ μέρους σας αυστηρή εκπλήρωση των υποχρεώσεών σας όπως προκύπτουν σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης ή οποιωνδήποτε από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, ή εάν δεν ασκήσουμε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τα ένδικα μέσα δικαιούμαστε σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης, αυτό δεν συνιστά παραίτηση εκ μέρους μας από τα εν λόγω δικαιώματα και ένδικα μέσα και δεν σας απαλλάσσει από την τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων.

4.2 Μια παραίτηση εκ μέρους μας από οποιαδήποτε αθέτηση υποχρέωσης δεν συνιστά παραίτηση από οποιαδήποτε μεταγενέστερη αθέτηση υποχρέωσης.

4.3 Καμία παραίτηση εκ μέρους μας από οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις δεν θα ισχύει, εκτός εάν δηλωθεί ρητά ότι πρόκειται για παραίτηση και κοινοποιηθεί σε εσάς γραπτώς, σύμφωνα με την παράγραφο 14 των Όρων της Υπηρεσίας του ClassFlow.

5. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ.

5.1 Η Υπηρεσία μας αλλάζει διαρκώς, προκειμένου να ανταποκρίνεται πάντα στις ανάγκες των Χρηστών μας.  Εξαιτίας των αλλαγών στην Υπηρεσία μας, ενδέχεται να πρέπει να προβούμε σε αλλαγές και στους όρους της παρούσας Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης.  Εάν προβούμε σε ουσιώδη αλλαγή της παρούσας Πολιτικής, θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να σας ενημερώσουμε εκ των προτέρων, τοποθετώντας μια ειδοποίηση στην τοποθεσία ClassFlow.com, ή ενδέχεται να σας στείλουμε email.  Οι ουσιώδεις αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου του ClassFlow θα ανακοινώνονται εκ των προτέρων, όπως περιγράφεται στην Πολιτική Απορρήτου.

5.2 Εάν δεν σας αρέσουν οι νέοι όροι κατόπιν των τροποποιήσεων, μπορείτε να τους απορρίψετε σταματώντας να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία.  Εάν χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο αφού τεθεί σε ισχύ κάποια αλλαγή στους όρους, τότε αποδέχεστε τους νέους τροποποιηθέντες όρους.