Vanaf 31 december 2023 wordt de service ClassFlow.com stopgezet. Op dat moment heeft u geen toegang meer tot uw classflow-account. Als u de inhoud van uw ClassFlow-account wilt behouden, moet u die inhoud vóór 31 december 2023 exporteren. ondersteunend artikel begeleidt u in een paar eenvoudige stappen bij het exporteren van uw classflow-inhoud.

In de tussentijd nodigen wij u uit om u te registreren voor een Explore Everything-account op http://www.explaineverything.com , waar u de verschillende servicemogelijkheden vindt. Met uitleg Alles kunt u eenvoudig uw classflow PDF-lessen, afbeeldingen en video's importeren en uw opties verkennen om interactieve lessen te maken, video-tutorials op te nemen en in realtime met uw leerlingen samen te werken.

Servicevoorwaarden voor ClassFlow

Ingangsdatum: 6 juli 2018

‘ClassFlow’ of de ‘ Service’ wordt geleverd door Promethean Limited (‘Promethean’, ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’). Wij zijn een in Engeland en Wales geregistreerde besloten vennootschap met statutaire zetel te Promethean Limited, Promethean House, Lower Philips Road, Whitebirk Industrial Estate, Blackburn, Lancashire, BB1 5TH, Verenigd Koninkrijk.

Wanneer wij het woord ‘Service(s)’ gebruiken, bedoelen we (i) de ClassFlow Service die beschikbaar is op www.classflow.com of een andere URL die afhankelijk is van de locatie van de Gebruiker (bijv. classflow.nl/classflow.de/classflow.co.uk); (ii) de ClassFlow for Schools Service die op basis van een abonnement beschikbaar is voor scholen, schooldistricten of andere vergelijkbare instellingen en die alleen toegankelijk is via een uniek subdomein van ClassFlow met een niet-publieke URL (bijv. www.naamvanuwschooldistrict.classflow.com) voor exclusief gebruik door de specifieke school of het specifieke schooldistrict; en (iii) alle andere gerelateerde websites, producten, services en aan ClassFlow-gerelateerde applicaties die Promethean beschikbaar stelt via de iTunes Store en de Google Play Store.  Als u vragen, opmerkingen of twijfels over deze Servicevoorwaarden of onze Service hebt, verzoeken wij u contact met ons op te nemen op support@ClassFlow.com.

Deze Servicevoorwaarden, samen met het ClassFlow Beleid voor aanvaardbaar gebruik, het ClassFlow Privacybeleid en het ClassFlow Cookiebeleid waarnaar deze Servicevoorwaarden verwijzen, vormen een wettelijk bindende Overeenkomst tussen u en ons (hierna gezamenlijk de ‘Overeenkomst’ genoemd). Lees deze documenten zorgvuldig door voordat u onze Service gebruikt. Door gebruik te maken van onze Service aanvaardt u de ClassFlow Servicevoorwaarden, het Beleid voor aanvaardbaar gebruik, het toepasselijke Cookiebeleid en het toepasselijke Privacybeleid en stemt u ermee in gebonden te zijn aan de voorwaarden van al deze regelingen. Gebruik de Service niet als u deze voorwaarden en beleidsrichtlijnen niet accepteert.

‘U’ of ‘uw’ betekent een Gebruiker van de Service. Een ‘Individuele Gebruiker’ betekent in deze voorwaarden een docent (of administrateur), leerling of ouder/voogd die de gratis ClassFlow Service gebruikt.  Waar van toepassing betekent ‘u’ of ‘uw’ ook een school, schooldistrict of andere onderwijsinstelling die de ClassFlow for Schools Service gebruikt (een ‘Bedrijfsgebruiker’),  of een ouder/voogd die van de Bedrijfsgebruiker toestemming heeft gekregen om de Service te gebruiken (een ‘Gemachtigde Gebruiker’). De term ‘Gebruiker(s)’ verwijst hierin naar Individuele Gebruikers, Gemachtigde Gebruikers of Bedrijfsgebruikers.

 1. UW WACHTWOORD EN ACCOUNT

1.1        Om toegang te krijgen tot de Service moet u zich registreren voor een account met een gebruikersnaam en wachtwoord (uw ‘ClassFlow Gebruikers-ID‘).

1.2        U bent zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van uw ClassFlow Gebruikers-ID en voor de beperking van de toegang tot uw ClassFlow Gebruikers-ID en ClassFlow-account. U aanvaardt tevens dat u als enige verantwoordelijk bent tegenover ons voor activiteiten die plaatsvinden in het kader van uw account. U aanvaardt dat u ervoor moet zorgen dat de informatie die u over uzelf inzendt, juist en actueel blijft. U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen wanneer u vermoedt dat er ongeoorloofd gebruik is gemaakt van uw account.

1.3        Alle Gebruikers (met uitzondering van leerlingen) moeten hun ClassFlow-account registreren met een geldig e-mailadres dat de Gebruiker regelmatig raadpleegt. Als u een docent/administrateur bent die de gratis ClassFlow Service gebruikt als Individuele Gebruiker, onafhankelijk van de onderwijsinstelling waaraan u bent verbonden, in tegenstelling tot een Gemachtigde Gebruiker die handelt op aanwijzing van een Bedrijfsgebruiker, dient u op de hoogte te zijn van, en u te houden aan het beleid en de regels van uw onderwijsinstelling voor het gebruik van het e-mailadres van uw onderwijsinstelling om een account voor de Service te openen.

Voor uw ClassFlow Gebruikers-ID mag u geen naam opgeven als u niet het recht hebt om deze te gebruiken, en mag u niet de naam van een andere persoon opgeven om u voor te doen als die andere persoon. Accounts die zijn geregistreerd met het e-mailadres van iemand anders of met een tijdelijk e-mailadres, kunnen zonder kennisgeving worden gesloten. We kunnen van Gebruikers verlangen dat zij hun account opnieuw valideren als wij vermoeden dat zij een ongeldig e-mailadres hebben gebruikt. Als u op enig moment merkt dat een Gebruiker van de Service beweert dat hij of zij aan uw onderwijsinstelling is verbonden terwijl dat niet het geval is, moet u Promethean hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen.

Als u een leerling jonger dan 18 jaar bent, mag u de Service niet gebruiken tenzij u toegang hebt gekregen tot de Service via een klascode die op aanwijzing en onder toezicht van een docent of een onderwijsinstelling is verstrekt. Wanneer u toegang hebt verkregen tot de Service, mag u die klascode of ClassFlow Gebruikers-ID niet met anderen delen.

Als u een Bedrijfsgebruiker bent die de ClassFlow for Schools Service gebruikt, krijgt u een uniek subdomein voor uw school of schooldistrict (hierna aangeduid als ‘ClassFlow-subdomein’ of ‘Tenant’) binnen ClassFlow (bijv. naamvanuwschool.classflow.com) voor exclusief gebruik door de Gemachtigde Gebruikers van de specifieke Bedrijfsgebruiker (school of schooldistrict).  Iedere Bedrijfsgebruiker wijst binnen zijn ClassFlow-subdomein ClassFlow Gebruikers-ID’s toe aan zijn Gemachtigde Gebruikers.

Als u een Bedrijfsgebruiker bent, moet u, wanneer het dienstverband van een docent bij uw instelling wordt beëindigd of wanneer de inschrijving van een leerling bij uw instelling wordt beëindigd, van dergelijke Gemachtigde Gebruikers verlangen dat ze alle klascodes in hun bezit die door u aan hen zijn verstrekt, aan u teruggeven en niet langer gebruiken. Als u een account van een Gemachtigde Gebruiker wilt overdragen aan een andere Individuele Gebruiker (bijv. wanneer een docent uw instelling verlaat en u de account van de vertrekkende docent aan de vervangende docent wilt geven), verzoeken wij u contact op te nemen met info@ClassFlow.com. Een van onze medewerkers zal u dan verder helpen.  U mag uw account niet aan iemand anders overdragen zonder toestemming van Promethean.

 1. PERSOONSGEGEVENS EN LEERLINGGEGEVENS

2,1.       ‘Persoonsgegevens‘ betekent alle gegevens waarmee een specifiek individu persoonlijk kan worden geïdentificeerd.  ‘Leerlinggegevens’ zijn Persoonsgegevens die direct gerelateerd zijn aan een identificeerbare huidige of voormalige leerling en die worden beheerd door een school, schooldistrict of gerelateerde entiteit or organisatie, of door ons.  Voor zover de Amerikaanse wetgeving van toepassing is, kunnen Leerlinggegevens ‘onderwijsdocumenten’ bevatten zoals gedefinieerd door de Family Educational Rights and Privacy Act (‘FERPA’), 20 U.S.C. § 1232(g).

2.2        ‘Gevoelige persoonsgegevens’ omvat de volgende categorieën Persoonsgegevens: sociale-zekerheidsnummers (alleen voor gebruikers in de Verenigde Staten), geboortedatums, ras of etnische herkomst, politieke opinies, lidmaatschap van politieke organisaties, lichamelijke of geestelijke gezondheid of gesteldheid, aan gezondheid gerelateerde persoonsgegevens, deelname aan overheidsprogramma’s, religieuze overtuigingen of andere overtuigingen van vergelijkbare aard, filosofische opvattingen, lidmaatschap van beroepsorganisaties, vakorganisaties of vakbonden, seksuele geaardheid of praktijken, strafbladgegevens, genetische gegevens en biometrische gegevens. WIJ VERZAMELEN GEEN GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS VAN ONZE GEBRUIKERS. Wij verzoeken u deze gegevens niet vrijwillig aan de Service te verstrekken.

2,3.       Geheimhouding. Promethean stemt ermee in om Persoonsgegevens als vertrouwelijk te behandelen en deze niet te delen met derden behalve zoals beschreven in deze Voorwaarden en in ons ClassFlow Privacybeleid.

2,4.       Toegang tot Leerlinggegevens als schoolfunctionaris krachtens FERP. In de mate die noodzakelijk is voor het verlenen van de Service kunnen wij op verschillende manieren toegang hebben tot Leerlinggegevens en deze verzamelen. In de VS hebben wij toegang tot Leerlinggegevens en verzamelen en verwerken wij deze als Schoolfunctionaris met een legitiem onderwijsbelang krachtens FERPA 34 CFR Deel 99.31(a)(1).  U stemt ermee in dat, zoals tussen de partijen, de school of onderwijsinstelling alle Leerlinggegevens bezit en controleert, ongeacht of deze zijn verstrekt door de school, schooladministrateur, leerling, ouder/voogd of een andere derde.

(i) Als u als Bedrijfsgebruiker de ClassFlow for Schools Service gebruikt en ervoor kiest om het leerlinginformatiesysteem van uw school of schooldistrict met de Service te integreren, verzamelen en verwerken wij alleen de gegevens uit het systeem die noodzakelijk zijn voor de levering van de Service. Door gebruik van de Service en integratie van de Service in een leerlinginformatiesysteem, stemt de Bedrijfsgebruiker in met en geeft hij toestemming voor het verzamelen van dergelijke gegevens. Als u geen toegang geeft tot uw leerlinginformatiesysteem, moet u ons een redelijke methode ter beschikking stellen om dergelijke gegevens te verkrijgen, bijvoorbeeld via veilige bestandsoverdracht of handmatige invoer van gegevens. U stemt ermee in om ons geen Persoonsgegevens van uw Gemachtigde Gebruikers te verstrekken die niet nodig zijn om de Service te leveren en u stemt ermee in om ons nooit Gevoelige Persoonsgegevens van uw Gemachtigde Gebruikers te verstrekken.

(ii) Als u een Individuele docent bent die de gratis ClassFlow Service gebruikt, kunt u Leerlinggegevens verstrekken door handmatig voor elk van uw klassen een lesrooster te maken. U stemt ermee in om ons geen Persoonsgegevens van uw leerlingen te verstrekken die niet nodig zijn om de Service te leveren en u stemt ermee in om ons nooit Gevoelige Persoonsgegevens van uw leerlingen te verstrekken. U verklaart en garandeert dat u de vereiste bevoegdheid hebt om namens uw school of instelling akkoord te gaan met deze Voorwaarden.

(iii) Wij kunnen gegevens, inclusief Persoonsgegevens, verzamelen van leerlingen die bevoegd zijn om de Service te gebruiken, maar Promethean verzamelt dergelijke gegevens alleen op aanwijzing van, of namens, de school of docent.

2.5        Persoonsgegevens en Leerlinggegevens – toestemmingen en bevoegdheid.  U moet de vereiste toestemming en bevoegdheid hebben om Leerlinggegevens aan Promethean te verstrekken, of om Promethean de bevoegdheid te geven Leerlinggegevens via de Service te verzamelen.

(i) Als u een Bedrijfsgebruiker bent die de ClassFlow for Schools Service gebruikt of als u een Individuele docent, school of district bent die de gratis ClassFlow Service gebruikt, verklaart en garandeert u dat u de bevoegdheid hebt om Persoonsgegevens, inclusief Leerlinggegevens, aan Promethean te verstrekken voor het leveren van de Service, en dat u Gemachtigde Gebruikers of andere eindgebruikers op de juiste manier hebt geïnformeerd over het feit dat u dergelijke Persoonsgegevens deelt met Promethean.  Promethean en de school, het schooldistrict of de docent stemmen elk ermee in dat zij hun verantwoordelijkheden zullen nakomen krachtens wetten inzake persoonsgegevens en leerlinggegevens, inclusief de Amerikaanse Family Educational Rights and Privacy Act (‘FERPA’), de Protection of Pupil Rights Amendment (PPRA) en de Children’s Online Privacy and Protection Act (‘COPPA’).  Wij vertrouwen op elke school of docent voor het verkrijgen en verstrekken van de juiste toestemming en bekendmakingen, indien nodig, zodat Promethean alle Leerlinggegevens kan verzamelen, zoals toegestaan krachtens de COPPA.  Wij adviseren u een kopie van het ClassFlow Privacybeleid aan ouders en voogden te overhandigen.

(ii) Als u zich buiten de Verenigde Staten bevindt, dient u zich te houden aan deze Voorwaarden en aan alle wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van de privacy en Persoonsgegevens van kinderen in uw rechtsgebied. U verklaart en garandeert dat u zich houdt aan alle toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming die van toepassing zijn op de bescherming van Persoonsgegevens en het delen van leerlingdossiers.

(iii) Als u een docent bent die gevestigd is in Denemarken, Zweden, Noorwegen of Duitsland, moet u, voordat u ClassFlow gebruikt, nagaan of u eerst toestemming moet verkrijgen van het bestuur van de onderwijsinstelling waarvoor u werkt. ClassFlow slaat gegevens op in de cloud en niet op apparatuur, maar voor zover u Persoonsgegevens van leerlingen op uw apparatuur bewaart, moeten deze veilig worden opgeslagen (bijvoorbeeld een met een wachtwoord beschermde back-up op een aparte harde schijf) om misbruik te voorkomen. Bovendien moet u waarborgen dat Persoonsgegevens van leerlingen die door u worden verzameld, gebruikt of opgeslagen in de Service, noodzakelijk zijn om uw lessen te geven. Neem in geval van twijfel contact op met het bestuur van de onderwijsinstelling waarvoor u werkt. Als u meer informatie nodig hebt over de zaken waarop dit artikel betrekking heeft, neem dan contact op met privacy@ClassFlow.com.

(iv) Als wij vaststellen dat Persoonsgegevens van een leerling die jonger is dan 18 jaar, zijn bekendgemaakt op of zijn verzameld door ClassFlow zonder de vereiste toestemmingen of bevoegdheden, zullen wij redelijke stappen nemen om die gegevens zo veilig en zo snel mogelijk te vernietigen en kunnen wij de daaraan gekoppelde account opschorten of sluiten. Als u vermoedt dat wij Persoonsgegevens van een of meer Leerlingen hebben ontvangen in strijd met de bepalingen van dit artikel, verzoeken wij u contact met ons op te nemen op privacy@ClassFlow.com.

2,6.       Gebruik van Leerlinggegevens. Door ons Leerlinggegevens of toegang daartoe te verstrekken, stemt u ermee in dat Promethean de Leerlinggegevens alleen mag gebruiken voor (i) het verlenen van de Service, (ii) het verbeteren en ontwikkelen van onze Service, (iii) het afdwingen van onze rechten krachtens deze Voorwaarden, en (iv) zoals toegestaan door de Gemachtigde Gebruiker of Individuele Gebruiker. Niettegenstaande iets tegenstrijdigs, zullen wij Leerlinggegevens niet gebruiken voor gerichte reclameactiviteiten.

2,7.       Gebruik van geanonimiseerde Leerlinggegevens. U stemt ermee in dat wij gegevens die zijn afgeleid van Leerlinggegevens kunnen verzamelen en, zowel tijdens als na de looptijd van deze Overeenkomst, voor onze eigen doeleinden kunnen gebruiken, mits die gegevens worden geanonimiseerd en/of gebundeld om identificatie van een specifieke Gemachtigde Gebruiker of individu te voorkomen.

2.8        Gebruik van Persoonsgegevens voor marketing. U stemt ermee in dat Promethean af en toe aangepaste content en berichten in verband met de Service kan verstrekken aan administratieve gebruikers van districten en aan docenten, mits die content en berichten niet gebaseerd zijn op Leerlinggegevens van persoonlijk identificeerbare leerlingen. Promethean kan ook aangepaste content en berichten in verband met de Service verstrekken aan ouders of voogden die erin toegestemd hebben dergelijke content en berichten te ontvangen, mits die content en berichten niet gebaseerd zijn op Leerlinggegevens, tenzij wij expliciet toestemming hebben gekregen van de ouder of voogd of de school voor het gebruik van Leerlinggegevens voor die doeleinden en in de mate waarin gebruik van dergelijke gegevens wettelijk toegestaan is. Docenten, administrateurs en ouders die berichten van Promethean ontvangen, zullen altijd de mogelijkheid hebben om zich af te melden voor dergelijke berichten. Promethean zal geen reclame- of marketingberichten versturen naar leerlingen die de Service gebruiken.

2.9        Externe dienstverleners van Promethean. U erkent en stemt ermee in dat Promethean toegang tot Leerlinggegevens kan verlenen aan onze werknemers, gelieerde bedrijven en aan bepaalde externe dienstverleners die een legitieme behoefte tot inzage van die informatie hebben om hun diensten aan ons te kunnen leveren.  Wij en onze werknemers, gelieerde bedrijven, dienstverleners of agenten die betrokken zijn bij de omgang met en de verzending en verwerking van Leerlinggegevens, zullen die dergelijke gegevens vertrouwelijk moeten behandelen.  U erkent ook dat, met inachtneming van deze Voorwaarden en in de wettelijke toegestane mate, Persoonsgegevens inclusief Leerlinggegevens mogen worden geopend en verwerkt door het personeel van aan ons gelieerde bedrijven of van onze externe dienstverleners in het buitenland, inclusief andere landen dan de jurisdictie waar de Persoonsgegevens werden verzameld, en u geeft hierbij toestemming voor een dergelijke toegang en verwerking. Om te zien waar onze externe dienstverleners uw Persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen met privacy@classflow.com.

2.10      Verzoeken tot bewaring of verwijdering van Leerlinggegevens. Op verzoek of aanwijzing van de School of Docent zal Promethean Leerlinggegevens onmiddellijk verwijderen of anonimiseren, binnen dertig (30) dagen na dat verzoek of die aanwijzing. Wij verzoeken u contact met ons op te nemen op privacy@ClassFlow.com als u uw account wilt verwijderen.  Wij zullen Leerlinggegevens bewaren, verwijderen of anonimiseren volgens ons ClassFlow Privacybeleid.

2.11      Lokalisering van gegevens.  U erkent en stemt ermee in dat Promethean Persoonsgegevens zal opslaan en verwerken in diverse datacenters wereldwijd, inclusief de Verenigde Staten, en dat uw Persoonsgegevens wellicht niet alleen worden opgeslagen of verwerkt in het land waarin deze werden verzameld, tenzij en in de mate waarin dit wettelijk vereist is.  U garandeert en stemt er mee in dat u alle noodzakelijke toestemmingen hebt verkregen van uw Gemachtigde Gebruikers voor de verwerking door Promethean van dergelijke Persoonsgegevens in de Verenigde Staten en elders ter wereld. Zie het ClassFlow Privacybeleid voor meer informatie over waar uw gegevens zich bevinden.

 1. BEVEILIGING, INBREUK OP GEGEVENS, TOEGANG EN ONDERSTEUNING

3.1        Gegevensbeveiliging.  Wij hebben commercieel redelijke administratieve, fysieke en technische veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd ter bescherming van Persoonsgegevens, inclusief Leerlinggegevens, tegen ongeoorloofde toegang, bekendmaking of gebruik, waartoe kunnen behoren gegevensversleuteling, firewalls, fysieke toegangscontroles tot gebouwen en bestanden, en continue training en opleiding van medewerkers. Wij beschikken over beleidsrichtlijnen en procedures om toegang tot onze systemen te beperken tot die werknemers en vertrouwde derden die deze moeten kennen op basis van hun specifieke functie of rol.

3.2        Inbreuk op gegevens – berichtgeving en vergoeding.  Als wij redelijkerwijs en te goeder trouw denken dat een ongeoorloofde partij toegang heeft verkregen tot of bekend is geworden met Persoonsgegevens, inclusief Leerlinggegevens, die wij hebben verzameld of ontvangen via de Service (een ‘Beveiligingssituatie’), zullen wij u als eigenaar van de schoolgegevens direct informeren en ons naar redelijkheid inspannen om mee te werken aan uw onderzoek van het Beveiligingsincident.  Als een dergelijk Beveiligingsincident is veroorzaakt door nalatigheid of omissies van Promethean of zijn tussenpersonen en een dergelijke situatie leidt tot verplichte berichten aan derden krachtens de toepasselijke privacywetten, zal Promethean de school alle werkelijke en redelijke berichtgevingskosten van de school vergoeden om te reageren op het Beveiligingsincident in de mate waarin een dergelijke berichtgeving wettelijk vereist is.  Bovendien zal Promethean alle werkelijke en redelijke kosten van de school vergoeden die het gevolg zijn van misbruik van Leerlinggegevens dat direct te wijten is aan de moedwillige of opzettelijke handelingen of omissies van Promethean of zijn tussenpersonen. Promethean is niet aansprakelijk voor zover het Beveiligingsincident is veroorzaakt door tussenpersonen, aannemers, werknemers of vertegenwoordigers van de School.

3.3        Wij zijn niet aansprakelijk als de Service, om welke reden dan ook, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar is op een bepaald tijdstip of gedurende een bepaalde periode.   Toegang tot de Service kan tijdelijk en zonder voorafgaande kennisgeving worden opgeschort wegens systeemstoringen, onderhoud of reparatie of om redenen buiten onze invloed. Toegang tot internet, indien u hiervan gebruikmaakt, is uitsluitend uw eigen verantwoordelijkheid en de verantwoordelijkheid van de door u gekozen internetprovider(s). Promethean aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor storingen in de Service in verband met internetvoorzieningen, met inbegrip van de bijbehorende telecommunicatievoorzieningen of apparatuur.

3.4        Online ondersteuning voor de Service is beschikbaar voor alle Gebruikers via Classflow Support. Als u een Bedrijfsgebruiker bent, raadpleeg dan uw Abonnementsovereenkomst en besteldocumenten om na te gaan of u recht hebt op aanvullende ondersteuning.

 1. UW GEDRAG

Wanneer u de Service gebruikt, moet u alle wettelijke voorschriften naleven die op u van toepassing zijn.  Uw gebruik van de Service is bovendien onderworpen aan de bepalingen van het ClassFlow Beleid voor aanvaardbaar gebruik, waarin staat wat u wel en niet kunt doen met en via de Service. Lees het Beleid voor aanvaardbaar gebruik van ClassFlow door voordat u de Service gebruikt.  Een schending van het ClassFlow Beleid voor aanvaardbaar gebruik kan leiden tot verwijdering van Hulpbronnen/posts en zelfs tot beëindiging van uw rechten op gebruik van en toegang tot de Service.

 1. LINKS NAAR ONZE SERVICE

U mag naar de startpagina van onze Service linken, mits u dit doet op een wijze die eerlijk en legaal is en die geen schade toebrengt aan onze reputatie of daarvan profiteert, maar het is niet toegestaan een link aan te brengen die de indruk wekt van enige vorm van associatie, goedkeuring of steun van onze kant wanneer daarvan geen sprake is. We behouden ons het recht voor de toestemming voor het aanbrengen van links zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.

 1. LINKS NAAR WEBSITES, HULPBRONNEN EN DIENSTEN VAN DERDEN

De Service bevat mogelijk links naar, of verbindingen met websites of diensten van derden die niet het eigendom zijn van, niet worden geëxploiteerd door en niet onder zeggenschap vallen van Promethean. Wanneer u websites van derden bezoekt of gebruikmaakt van diensten van derden, aanvaardt u dat hieraan risico’s zijn verbonden en dat Promethean niet verantwoordelijk is voor dergelijke risico’s. Lees de voorwaarden en het privacybeleid van alle websites of diensten van derden die u bezoekt of waarvan u gebruikmaakt. Door gebruik te maken van de Service ontslaat u Promethean, zijn functionarissen, werknemers, vertegenwoordigers en opvolgers van, en vrijwaart u hen tegen, elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw gebruik van websites of diensten van derden.

Uw interactie met organisaties en/of personen die u hebt gevonden op of door middel van de Service, met inbegrip van betaling en levering van goederen en diensten, en andere bepalingen, voorwaarden, garanties of verklaringen in het kader van dergelijke transacties, zijn uitsluitend een zaak tussen u en dergelijke organisaties en/of personen. U moet al het onderzoek verrichten dat in uw ogen noodzakelijk of gepast is voordat u een online of offline transactie aangaat met een van deze derden. U stemt ermee in dat Promethean niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor verliezen of schade van enige aard als gevolg van dergelijke transacties, met inbegrip van verlies of schade die voortvloeit uit hun gebruik van uw persoonlijk identificeerbare gegevens.

 1. BETROUWBAARHEID VAN INGEZONDEN INFORMATIE

Opmerkingen, chats, lessen, pdf-bestanden, websites en andere materialen (‘Hulpbronnen’) die worden geüpload/geplaatst op de ClassFlow Marketplace, zijn niet bedoeld als advies waarop kan worden vertrouwd. Wij kunnen evenmin garanderen dat de gepubliceerde informatie volledig, juist of actueel is, of dat de auteur van dergelijke Hulpbronnen toestemming heeft gegeven voor het gebruik van dergelijke materialen. Wij wijzen daarom alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af die ontstaat uit het vertrouwen dat door een Gebruiker van onze Service, of door iemand die bekend raakt met enig deel van de inhoud daarvan, in dergelijke materialen of informatie wordt gesteld.

 1. DEELNAME AAN DE CLASSFLOW MARKETPLACE

8.1        Telkens wanneer u een functie van de Service gebruikt waarmee u aan discussies of gesprekken met andere Gebruikers van de Service kunt deelnemen of vragen of opmerkingen kunt plaatsen, moet u voldoen aan de Contentnormen die zijn beschreven in het ClassFlow Beleid voor aanvaardbaar gebruik. Lees het Beleid voor aanvaardbaar gebruik van ClassFlow voordat u de Service gebruikt. Door u geplaatste content moet voldoen aan de Contentnormen die zijn beschreven in het ClassFlow Beleid voor aanvaardbaar gebruik, en u stemt ermee in ons, onze partners en gelieerde bedrijven te vrijwaren tegen de gevolgen van schending van deze voorwaarde. Gemachtigde Gebruikers die namens een Bedrijfsgebruiker content in de Service plaatsen, stemmen ermee in dat te doen na verkrijging van de juiste toestemmingen en bevoegdheid van de Bedrijfsgebruiker.

8.2        De ClassFlow Marketplace-functie van de Service biedt u toegang tot een doorzoekbare database die originele, door docenten, externe uitgevers en Promethean gemaakte digitale onderwijsmaterialen bevat of daar toegang toe geeft, inclusief, maar niet beperkt tot lessen, vragensets, voorbeeldopdrachten en andere hulpmiddelen (‘Hulpbronnen’). Na acceptatie van de ClassFlow Marketplace Voorwaarden die door middel van verwijzing zijn opgenomen in en deel uitmaken van deze Servicevoorwaarden, mag een Gebruiker ouder dan 18 jaar Hulpbronnen naar de Marketplace uploaden om ze gratis of tegen betaling te delen met andere Gebruikers.  Ook mogen ClassFlow Gebruikers ouder dan 18 jaar, met inachtneming van de ClassFlow Marketplace Voorwaarden, gratis Hulpbronnen van de ClassFlow Marketplace downloaden of kopen. Als voorwaarde voor en vóór deelname aan de ClassFlow Marketplace als verkoper of koper (zoals gedefinieerd in de ClassFlow Marketplace Voorwaarden), bent u verplicht de ClassFlow Marketplace Voorwaarden te lezen en te accepteren, waartoe ook een gedragscode en naleving van het ClassFlow Beleid voor aanvaardbaar gebruik behoren.

 1. MELDING EN VERWIJDERING

9.1        Ondanks de eisen voor naleving van het ClassFlow Beleid voor aanvaardbaar gebruik, kan bepaalde content die in de Service is geplaatst informatie bevatten die u als kwetsend of ongepast kunt ervaren, of u verwijzen naar websites die zulke informatie bevatten. Promethean heeft daarop geen invloed.  Wij controleren niet alle content die op de Service wordt geplaatst. Als u echter gelooft dat bepaalde content die is geüpload naar, geplaatst op of ingezonden naar de Service, lasterlijk is en/of in strijd is met deze Servicevoorwaarden of het ClassFlow Beleid voor aanvaardbaar gebruik, vragen wij u ons te helpen door ons een schriftelijke verklaring te sturen met de onderwerpregel ‘Melding van lasterlijke Content’.  In de melding moet u uw naam, postadres, bedrijfsnaam en uw functie (indien van toepassing) vermelden. In de melding moet u de exacte woorden vermelden die volgens u lasterlijk of in strijd met het Beleid voor aanvaardbaar gebruik zijn, en het adres van de relevante webpagina in de melding plakken.  Leg uit waarom woorden volgens u lasterlijk of in strijd met het Beleid voor aanvaardbaar gebruik zijn. Als u gelooft dat de woorden lasterlijk zijn, leg dan uit waarom de woorden in kwestie onwaar zijn en wat volgens u de juiste voorstelling van zaken is.  Stuur de melding per e-mail naar support@ClassFlow.com. Wij spannen ons naar redelijkheid in om Content die wij als lasterlijk of in strijd met het Beleid voor aanvaardbaar gebruik beschouwen, binnen een redelijke termijn uit de Service te verwijderen, en in elk geval in overeenstemming met de termijn die daarvoor is bepaald in de toepasselijke wetgeving.

9.2        Als u denkt dat een Hulpbron op de ClassFlow Marketplace inbreuk maakt op uw auteursrecht of een ander intellectueel-eigendomsrecht, kunt u dat krachtens de Auteursrechtmeldings- en verwijderingsbepalingen in de ClassFlow Marketplace Voorwaarden melden aan Promethean. De melding dient gedaan te worden volgens de gedetailleerde procedures zoals beschreven in de ClassFlow Marketplace Voorwaarden.  Promethean verwerkt meldingen van vermeende inbreuk in overeenstemming met de Digital Millennium Copyright Act (‘DMCA’) en andere toepasselijke wetten op het gebied van auteursrecht.  De DMCA vereist dat meldingen van vermeende inbreuk schriftelijk geschieden en per e-mail naar Promethean moeten worden gestuurd via copyright@prometheanworld.com.

 1. INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN

Promethean is de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot de Service en is tevens eigenaar van een aantal handelsmerken in verband met ons merk in diverse rechtsgebieden wereldwijd. Al deze rechten zijn voorbehouden. Niets in deze Servicevoorwaarden geeft u het recht onze handelsnamen, handelsmerken, dienstmerken, logo’s, domeinnamen en andere onderscheidende merkeigenschappen te gebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Promethean.

Indien u ‘ideeën’ of ‘suggesties’ plaatst in de Service of anderszins dergelijke ideeën of suggesties naar Promethean stuurt, inclusief, maar niet beperkt tot, nieuwe advertentiecampagnes, nieuwe promoties, nieuwe of verbeterde producten of technologieën, productuitbreidingen of -verbeteringen, processen, productnamen of andere uitvindingen of ontdekkingen (hierna gezamenlijk aangeduid als ‘Ideeën’), begrijpt en aanvaardt u dat dergelijke Ideeën eigendom zijn van Promethean en dat u geen recht hebt op compensatie, royalty’s, erkenning of toeschrijving in verband met het gebruik van deze Ideeën door Promethean of de acties die door Promethean worden ondernomen op basis van dergelijke Ideeën. Voor zover dit wordt verzocht door Promethean, stemt u ermee in alle rechten, aanspraken en belangen met betrekking tot dergelijke Ideeën over te dragen aan Promethean, alle benodigde documenten te formaliseren en aan Promethean te overhandigen en alle rechtmatige handelingen uit te voeren die volgens Promethean noodzakelijk of wenselijk zijn ter voorbereiding, afhandeling, uitgifte, verwerving en handhaving van auteursrechten of octrooien op grond van het toepasselijke recht van de Verenigde Staten of buitenlandse rechtsgebieden.  Alle documenten die hiervoor vereist zijn, worden opgesteld door en op kosten van Promethean.

 1. UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN VAN ONZE AANSPRAKELIJKHEID

11.1      Onze Service wordt geleverd ‘in de huidige staat’ en ‘zoals beschikbaar’ (tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in deze Servicevoorwaarden). In de ruimste mate waarin dit is toegestaan door het toepasselijke recht, wordt elke garantie, verklaring, voorwaarde en andere bepaling van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties, verklaringen, voorwaarden of andere bepalingen met betrekking tot verhandelbaarheid, afdoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten, uitdrukkelijk door ons afgewezen.

11.2      Wij garanderen of verklaren niet dat (i) de Service zal voldoen aan uw vereisten, (ii) de Service zonder onderbrekingen, veilig of foutloos zal werken, (iii) de resultaten die mogelijk worden verkregen door gebruik van de Service, juist of betrouwbaar zullen zijn, (iv) de kwaliteit van producten, diensten, informatie of andere materialen die door u worden verkregen door middel van de Service, zullen voldoen aan uw verwachtingen, of dat (v) eventuele fouten in de software zullen worden gecorrigeerd.

11.3      U erkent en aanvaardt dat het downloaden of anderszins verkrijgen van materiaal door middel van het gebruik van de Service geheel naar uw eigen goeddunken en op uw eigen risico plaatsvindt en dat u als enige verantwoordelijk bent voor eventuele schade aan uw computersysteem of eventueel verlies van gegevens als gevolg van het downloaden van dergelijk materiaal.

11.4      Onder voorbehoud van artikel 11.5 is er geen rechtsleer (inclusief, maar niet beperkt tot, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), contractuele aansprakelijkheid, risicoaansprakelijkheid of anderszins, zelfs indien wij op de hoogte waren van de mogelijkheid van dergelijke verliezen of schade) krachtens welke Promethean jegens u of anderen aansprakelijk is wegens:

 1. winstderving;
 2. verlies van goodwill;
 3. verlies van gegevens;
 4. werkonderbreking;
 5. juistheid van resultaten;
 6. computeruitval of -storingen; of
 7. elke indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade, of aanvullende schadevergoeding, die voortvloeit uit of verband houdt met deze voorwaarden of uw gebruik (of het niet kunnen gebruiken) van onze Service.

11.5      Niets in deze Servicevoorwaarden strekt tot beperking of uitsluiting van onze aansprakelijkheid voor:

 1. overlijden of lichamelijk letsel wegens onze nalatigheid;
 2. bedrog of misleidende voorstelling van zaken; of
 3. alle gevallen waarbij de uitsluiting, of poging tot uitsluiting, van onze aansprakelijkheid onrechtmatig zou zijn in een rechtsgebied.

11.6      In sommige jurisdicties is de uitsluiting van bepaalde garanties, of de beperking of uitsluiting van bepaalde vormen van aansprakelijkheid niet toegestaan. Derhalve zijn sommige van de bovenstaande beperkingen mogelijk niet op u van toepassing. In het bijzonder tast niets in deze Servicevoorwaarden uw wettelijke rechten aan als u onze Service gebruikt als consument.

 1. DUUR EN BEËINDIGING

Tenzij anders is bepaald in deze Servicevoorwaarden, blijft uw ClassFlow-account, als u een individuele docent bent, voor u beschikbaar zolang de Service beschikbaar is of tenzij u verzoekt om verwijdering van uw account. Als u een Bedrijfsgebruiker bent, blijft uw ClassFlow-account voor u beschikbaar zolang u een geldig abonnement hebt op de ClassFlow for Schools Service, of totdat uw school of schooldistrict verzoekt om beëindiging van de Service. De hierin vervatte bepalingen zijn op u van toepassing zolang u de Service gebruikt.  Bepalingen die gezien hun aard bestemd zijn om van toepassing te blijven wanneer u de Service niet langer gebruikt, blijven onverminderd van kracht.  Alle volgende bepalingen blijven bijvoorbeeld onverminderd van kracht na beëindiging van de Service: uw verplichtingen om ons te betalen of te vrijwaren; beperkingen van onze aansprakelijkheid; bepalingen betreffende eigendom of intellectuele-eigendomsrechten, met inbegrip van de in artikel 10 verleende licenties, en bepalingen met betrekking tot geschillen tussen ons.

U stemt ermee in dat wij, geheel naar eigen goeddunken, de Service of enig onderdeel daarvan, uw gebruik van de Services of uw account kunnen opschorten of beëindigen, om welke reden dan ook (inclusief de ClassFlow Marketplace Voorwaarden), het ClassFlow Beleid voor aanvaardbaar gebruik, het ClassFlow Privacybeleid, of in het geval van een Bedrijfsgebruiker wegens schending van de Abonnementsovereenkomst.  Wij hebben het exclusieve recht om te beslissen of u de bovengenoemde voorwaarden hebt geschonden.

 1. KENNISGEVINGEN

Tenzij hierin anders is bepaald, moeten alle kennisgevingen van u aan ons per aangetekende post worden verzonden aan Promethean Limited, naar het adres op de eerste pagina van deze Servicevoorwaarden. Wij kunnen kennisgevingen aan u verzenden naar het e-mailadres of het postadres dat u aan ons hebt opgegeven bij de plaatsing van een bestelling (als u een Bedrijfsgebruiker bent), of dat u aan ons hebt opgegeven bij registratie. Kennisgevingen worden 24 uur na verzending van een e-mail of vijf dagen na het posten van een brief geacht te zijn ontvangen en naar behoren te zijn verricht. Afdoend bewijs dat kennisgeving is verricht, is, in het geval van een brief, een bewijs dat de brief juist geadresseerd, gefrankeerd en op de post gedaan is en, in geval van een e-mail, een bewijs dat de e-mail naar het opgegeven e-mailadres van de geadresseerde verzonden is.

 1. OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

14.1      U mag deze Overeenkomst of uw daaruit voortvloeiende rechten of plichten, niet overdragen, toewijzen, bezwaren of anders van de hand doen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Promethean.

14.2      Promethean mag deze Overeenkomst of onze daaruit voortvloeiende rechten of plichten op welk moment dan ook tijdens de looptijd van de Overeenkomst overdragen, toewijzen, belasten, uitbesteden of anderszins van de hand doen.

 1. SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE

Het toepasselijke recht vereist dat bepaalde informatie of mededelingen die wij aan u toezenden, op schrift gesteld worden. U aanvaardt dat de communicatie met ons tijdens het gebruik van de Service hoofdzakelijk langs elektronische weg zal verlopen. Wij nemen contact met u op per e-mail en voorzien u van informatie door kennisgevingen te publiceren op de Service. Voor contractuele doeleinden stemt u in met deze elektronische communicatie en erkent u dat alle contracten, kennisgevingen, informatie en andere mededelingen die wij in elektronische vorm aan u verstrekken, voldoen aan het wettelijke vereiste dat deze communicatie schriftelijk moet plaatsvinden.

 1. GEBEURTENISSEN BUITEN ONZE INVLOED

16.1      Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor niet-nakoming van onze verplichtingen krachtens deze Overeenkomst of vertraging in de nakoming daarvan als gevolg van gebeurtenissen waarop wij redelijkerwijs geen invloed kunnen uitoefenen (‘Overmachtsituatie’).

16.2      Een Overmachtsituatie betekent een handeling, een gebeurtenis, het uitblijven van een gebeurtenis, een omissie of een ongeval waarop wij redelijkerwijs geen invloed kunnen uitoefenen, en omvat met name (zonder beperking) het volgende:

 1. stakingen, bezettingen of andere collectieve acties bij arbeidsconflicten.
 2. burgerlijke onrust, rellen, invasies, terroristische aanslagen of dreiging daarvan, oorlog (al dan niet officieel verklaard), of dreiging of voorbereiding van oorlog.
 3. branden, ontploffingen, stormen, overstromingen, aardbevingen, instortingen, epidemieën of andere natuurrampen.
 4. het niet kunnen gebruiken van spoorwegen, vaartuigen, vliegtuigen, wegtransport of andere vormen van openbaar of particulier vervoer.
 5. het niet kunnen gebruiken van openbare of particuliere telecommunicatienetwerken.
 6. de handelingen, besluiten, wet- en regelgeving of beperkingen van overheidswege.
 7. uitval of onderbreking van internetverbindingen.

16.3      De nakoming van onze verplichtingen krachtens deze Overeenkomst wordt geacht te zijn opgeschort zolang de Overmachtsituatie voortduurt, en voor zover wij uitvoeringsverplichtingen hebben tijdens de Overmachtsituatie, verkrijgen wij uitstel voor de nakoming van die verplichtingen gedurende de periode waarin de Overmachtsituatie bestaat, verlengd met een redelijke termijn na beëindiging van de situatie om ons redelijkerwijs in staat te stellen aan onze uitvoeringsverplichtingen te voldoen. Wij zullen alle redelijke inspanningen leveren om de Overmachtsituatie tot een einde te brengen of een oplossing te vinden die ons in staat stelt onze verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst uit te voeren, ondanks de Overmachtsituatie. Indien de Overmachtsituatie twee maanden voortduurt, is het ons toegestaan deze Overeenkomst te beëindigen.

 1. EXPORTWETTEN

U erkent dat het gebruik van de Service onderworpen is aan de Amerikaanse Export Administration Regulations en andere exportwetten, -beperkingen en -voorschriften (hierna samen aangeduid als de ‘Exportwetten’) en dat u zich aan de Exportwetten zult houden. Het is niet toegestaan de Service in strijd met de toepasselijke Exportwetten te leveren, over te dragen, te exporteren of herexporteren. Daarnaast bent u verantwoordelijk voor de naleving van toepasselijke plaatselijke wetten die de import, export of het gebruik van de Service, software of materialen kunnen beperken. Alle rechten met betrekking tot het gebruik van de Service worden verleend op voorwaarde dat u deze rechten verliest indien u de voorwaarden van deze Overeenkomst niet naleeft. Indien Promethean ervan op de hoogte is of een redelijk vermoeden heeft dat zich een overtreding heeft voorgedaan, is het mogelijk dat Promethean geen onderhoud en ondersteuning voor de Service meer mag bieden en/of dat Promethean uw gebruik van de Service beëindigt.

 1. SCHEIDBAARHEID

Indien enige bepaling van deze Overeenkomst niet-afdwingbaar of ongeldig wordt bevonden, wordt deze bepaling beperkt of verwijderd voor zover dat noodzakelijk is, zodat deze Servicevoorwaarden overigens onverminderd van kracht en afdwingbaar blijven.

 1. AFSTANDSVERKLARING

19.1      Indien u of wij op enige wijze nalaten om een hierin beschreven recht uit te oefenen, houdt dit niet in dat afstand wordt gedaan van andere hierin beschreven rechten en ontslaat dit  u niet van uw verbintenis tot nakoming van de betrokken verplichtingen.

19.2      vormt geen verklaring van afstand van volgend verzuim.Een do

19.3      Afstand van rechten door ons met betrekking tot een of meer van deze voorwaarden is uitsluitend geldig indien deze afstand uitdrukkelijk als zodanig wordt aangeduid en schriftelijk aan u wordt meegedeeld in overeenstemming met artikel 14 hierboven.

 1. VOLLEDIGE OVEREENKOMST

20.1      Wij komen overeen dat de voorwaarden van deze Overeenkomst de volledige en exclusieve weergave zijn van de wederzijdse afspraken tussen u en Promethean, en dat deze Overeenkomst alle eerdere schriftelijke en mondelinge overeenkomsten, communicatie en andere afspraken in verband met het gebruik van de Service vervangt en annuleert, en dat alle wijzigingen van de voorwaarden van deze Overeenkomst schriftelijk moeten worden overeengekomen en ondertekend door beide partijen (tenzij hierin anders is bepaald).

20.2      Wij erkennen elk dat geen van ons heeft vertrouwd op een verklaring, toezegging of belofte die is afgegeven door de andere partij, of is afgeleid uit mondelinge of schriftelijke uitingen in het kader van de onderhandelingen tussen ons, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in deze voorwaarden.

 1. WIJZIGINGEN

21.1      De geleverde Service wordt voortdurend aangepast om te kunnen blijven voldoen aan uw veranderende behoeften en wensen.  Daarom kunnen wij deze Servicevoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen.  Wezenlijke wijzigingen van deze Servicevoorwaarden worden aan u gemeld wanneer u de eerstvolgende keer inlogt op ClassFlow.  Als u ervoor kiest om deze wijzigingen niet te aanvaarden, kunt u ClassFlow niet blijven gebruiken.

21.2      Als u een Bedrijfsgebruiker bent met een abonnement op de ClassFlow for Schools Service, bent u onderworpen aan de beleidsrichtlijnen en de voorwaarden die gelden op het moment dat u zich voor onze Service registreert, tenzij een wijziging van die beleidsrichtlijnen of deze voorwaarden wettelijk of van overheidswege vereist is, of wij uw school of district schriftelijk in kennis stellen van de wijzigingen van deze beleidsrichtlijnen of deze voorwaarden.

 1. TOEPASSELIJK RECHT

Als u een Gebruiker bent die woont in de Verenigde Staten (en zijn territoria), Canada of het Caraïbisch gebied, zijn op deze Servicevoorwaarden de wetten van de Amerikaanse staat Georgia van toepassing, tenzij specifieke voorwaarden in onze overeenkomst met een school van toepassing zijn. Alle geschillen of verschillen die voortvloeien uit deze Servicevoorwaarden, zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Fulton County, Georgia, VS.  Als u een Gebruiker bent die elders ter wereld woont, zijn op deze Servicevoorwaarden de wetten van Engeland en Wales van toepassing, tenzij specifieke voorwaarden in onze overeenkomst met een school van toepassing zijn. Eventuele geschillen of discrepanties die voortvloeien uit deze voorwaarden, zijn onderworpen aan de exclusieve rechtsmacht van de bevoegde Engelse rechter.

 1. ALLEEN VOOR GEBRUIKERS IN AUSTRALIË

23.1      Indien u in Australië als consument goederen of diensten van ons afneemt in de betekenis van de Australische Consumentenwet (Australian Consumer Law), beschikt u mogelijk over bepaalde rechten en rechtsmiddelen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garantierechten voor consumenten) die niet door middel van overeenkomst kunnen worden uitgesloten, beperkt of gewijzigd.  Niets in deze voorwaarden (inclusief, maar niet beperkt tot, de bepalingen in artikel 11) strekt tot uitsluiting, beperking of wijziging van de toepassing van impliciete voorwaarden of garanties, bepalingen, de uitoefening van enig recht of rechtsmiddel of de oplegging van aansprakelijkheid krachtens de Australische Consumentenwet of andere wettelijke voorschriften indien dit zou resulteren in de schending van die wettelijke voorschriften of de nietigheid van een bepaling van deze overeenkomst (hierna aangeduid als ‘Niet-uitsluitbare Verplichtingen’).

23.2      In verband met Niet-uitsluitbare Verplichtingen (behoudens garanties met betrekking tot eigendom, lasten of ongestoord genot krachtens de Australische Consumentenwet), uitgezonderd voor goederen en diensten van het soort dat doorgaans wordt verkregen voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik of consumptie (met betrekking waartoe onze aansprakelijkheid niet is beperkt krachtens dit artikel 23.2), is onze aansprakelijkheid jegens u voor niet-nakoming van een Niet-uitsluitbare Verplichting beperkt tot (naar onze keuze): (a) in het geval van diensten, de kosten van het nogmaals verlenen van de diensten, dan wel betaling van de kosten van het nogmaals verlenen van de diensten; en (b) in het geval van goederen, de kosten van vervanging van de goederen, levering van equivalente goederen of reparatie van de goederen, dan wel betaling van de kosten van vervanging van de goederen, levering van equivalente goederen of reparatie van de goederen.

©2017 Promethean Limited. Alle rechten voorbehouden.